Månadsarkiv: april 2014

30
apr | 15:33

Ett API innebär öppen design

Enklaste vägen till Open Design är via API:er. Det är inte bara gratis, du kan också tjäna pengar på det.

Lyssna - app på SR:s API

Lyssna – app på SR:s API

Ett API (application programming interface) anger regler för hur program kommunicerar med andra program. Lite förenklat, det handlar om vilka anrop som går att göra, och vilka svar som kan tänkas komma. Genom ett API kan du göra tillgängligt de erbjudanden och den data som din organisation har.

Ett aktuellt exempel: Sveriges Radio (SR) gör sina program tillgängliga via API:er. Det går att hämta information om kanaler, program, sändningar, nyheter, sport, trafikmeddelanden, och låtlistor. SR skriver:

Alla kan använda Sveriges Radios öppna API. Det används internt på Sveriges Radio, av partners och allmänheten. Det finns inga begräsningar i antal anrop och vi erbjuder det kostnadsfritt. Sveriges Radio har haft ett öppet API sedan Music Hackday i januari 2010.

Varför skulle då SR göra något sånt här kan man undra? Swedroid skriver att Simon och Robert, två utvecklare, gillade SR:s utbud men saknade en bra app för just Android för att kunna lyssna på podcast. De byggde sin egen lösning baserat på SR:s API, och adderade den funktionalitet som de menade hade saknats. Utvecklarna Simon och Robert vinner på detta för att de kan sälja sin app, SR slapp bygga en app för Android överhuvudtaget, och vi lyssnare vinner också för att vi nu har fler appar att välja på.

I princip alla tjänster du använder i din mobil bygger på API:er, som Facebook, Twitter, Googles tjänster och så vidare. Ett företag som strategiskt använder API:er för att skapa affärer är Amazon (tips-tack Krohn).

Amazon ger tillgång till sina kanaler via API:er. Företaget menar att innovationerna ökar då alla får tillgång till mer funktionalitet utan att det finns onödiga hinder. Öppenheten är också upphov till s.k. disruptiva innovationer:

The key, Vogels said, is that the API has to be open to anyone. “There should not be gating — no one that tells you you can’t have access.” When you take “unreliable” human gatekeepers out of the loop, Vogels explained, you get an enormous amount of innovation, because no one is held back by the old forces who say, ‘No, you can’t do this.’” Amazon’s Kindle platform, Vogels claimed, opened up innovation in book publishing because it is “a platform for anyone who wants to publish a book, in the past, publishers were the gatekeepers.”

Det finns mängder med information om hur man bäst tänker kring API:er, vilken API-licens man ska använda, etc. Jag lägger in en presentation från Nordic APIs som just tar upp Amazon som exempel och sammanfattar många av frågorna.

 

taggar: ,
22
apr | 15:50

Öppen design för bättre kaffe

Vad Open Design är illustreras av ett aktuellt fall i Frankrike. Nespresso får inte längre använda sina kaffekapslar för att utesluta andra leverantörer.

Öppen eller sluten kaffekapsel? Bild CC: Peter Dutton

Öppen eller sluten kaffekapsel? Bild CC: Peter Dutton

I Frankrike har Nespresso en mycket stor marknadsandel inom kaffe som görs med maskin och kapsel. Man använder sin starka marknadsposition för att skydda sin verksamhet, från maskin till butik till kaffekapslar. En domstol har nu gett konkurrenterna rätt i att ägarna Nestlé behöver vara öppnare. Nespresso får inte längre utesluta konkurrenterna skriver WSJ.

After months of discussions, Nespresso has now agreed to warn competitors about design changes three months in advance. It also committed to extend the guarantee on its coffee machines even if customers are using other capsules and will abstain from public negative comments about the quality of other capsules.

I USA har man precis samma fajt kring kaffekapslar. Det är stora summor vi talar om, årligen tiotals miljarder, vilket är en av anledningarna att det kan vara lönsamt att skapa sig ett övertag på marknaden. Man talar nu om att nästa generation kaffemaskiner inte komma tillåta kaffe från tredjepartsleverantörer.

The coffee pod market is not a small one, and only continues to grow. Green Mountain, the parent company of Keurig, had $3.9 billion in net sales in 2012, $2.7 billion of which was earned from its sale of proprietary coffee pods, or K-cups. The effort to lock down the business surrounding its K-cup brewers would go a long way toward protecting the company’s profits, and could even increase them by reining in competing third parties.

En standard sätter ramarna och sedan är alla fria att agera så länge man håller sig innanför ramarna.Open Design liknar i viss utsträckning standardisering (som process). Man skapar medvetet en möjlighet för andra att addera nya lösningar då man vet att detta kommer skapa ett högre värde än vad man själv kan erbjuda.

JOBY gorilla mobile 고릴라 모바일 삼각대

Inom mjukvara är öppen design ofta en självklarhet, inom hårda områden bara ibland. Ett av mina favoritexempel är gängan för kamerastativ – den är lika överallt. Det har möjliggjort tillverkare av stativ att tävla på pris och egenskaper hos stativen, och inte nödvändigtvis på skydd av fästet. Det har också skapat nya innovationer, som s.k. gorillafästen som är ett helt annat slags stativ men som nu hör till samma ekosystem.

Ett annat känt exempel är sladdar och kontakter. Som inom kaffe finns här otroliga värden inom tillbehör, exempelvis för mobiltelefoner. Här har EU nyligen gått in och styrt vilka regler som gäller för själva laddarna framöver mest utifrån ett miljö- och kundperspektiv:

The current incompatibility of chargers is a nightmare and a real inconvenience for consumers. This new directive ends this nightmare and is also good news for the environment as it will result in a reduction of electronic waste, said European parliament negotiator Barbara Weiler in a statement.

Det finns bra och dåliga standarder, det finns bra och dålig reglering av branscher. Utifrån ett kundperspektiv och som ramvillkor för att möjliggöra fler innovationer finns mycket som talar för att Open Design kan leda till omfattande positiva effekter. Om det kommer ge oss bättre kaffe återstår att se.

14
apr | 14:35

Tävling om symbolen för tillgänglighet

Bilden på en person i rullstol är den internationella symbolen för tillgänglighet. Berättelsen om hur symbolen kom till är intressant, och likaså det som nu håller på att hända med symbolen.

International Symbol of Access, ISO 7001

International Symbol of Access, ISO 7001

Berättelsen börjar på 60-talet då det fanns diskussioner om hur man skulle skylta tillgängliga lokaler och andra funktioner. Man hade olika symboler i olika länder vilket naturligtvis inte var en speciellt bra lösning. Inte ens inom länder var situationen speciellt enkel.

Norman Acton, på 1960-talet generalsekreterare för Rehabilitation International (RI), frågade Karl Montan om man inte skulle kunna ta fram en ny och gemensam symbol. Kraven var att symbolen skulle vara:

  • självförklarande
  • enkel och tilltalande
  • utan dubbla betydelser
  • praktisk

Den som kan sina innovationstävlingar ser att här finns en mycket bra grund för just en tävling. Behovet av en symbol är tydligt, och det finns gränsvärden som möjliggör en mängd olika möjliga lösningar.

Initiativet kom från RI:s kommission för Hjälpmedel och tillgänglighet (ICTA, International Commission on Technology and Accessibility). ICTA grundades 1960 i samarbete mellan RI och Hjälpmedelsinstitutet (som då hette Handikappinstitutet, HI) på initiativ av den dåvarande chefen för HI, Karl Montan. ICTA drevs under en tid med ekonomiskt stöd från Sverige och hade ett sekretariat på HI. (källa)

Vinnande design och den modifierade slutliga symbolen.

Vinnande design och den modifierade slutliga symbolen.

Montan skapade 1968 en skandinavisk tävling för studenter inom design. Danskan Susanne Koefoed vann med ett pictogram – en streckfigur som sitter i rullstol. Symbolen modifierades av Montan som gav figuren ett huvud.

Att ha en symbol är bra men man måste få den i användning också. Företaget 3M bidrog med stora uppsättningar av klisterlappar och etiketter av symbolen. Man inledde också samtal med ISO som adderade den till sitt internationella bibliotek över standardiserade symboler (ISO 7001:2007). Det fanns tydligen tankar på att söka patent för designen men man hamnade till slut i att det bästa skulle vara att symbolen var fri, ”…made a gift to mankind”:

Following its adoption, the Society’s final step was to consider how best to promote the Symbol. Within the Society, there was some debate over whether to patent the design. It was decided however, that this would prove particularly complex, as such patents must be enacted on a country by country basis. Besides the objective was not to restrict use, but to ensure good usage. It was decided that public education and promotion would be more effective in ensuring that the symbol would be always kept in the public domain. To that end, the Society drew up guidelines for the use of the symbol and a resolution magnanimously was put forward recommending that it be made a gift to mankind. This resolution was adopted at a subsequent meeting in the Society’s Assembly in Baguio, Philippines in 1978.

Tiden går, och området tillgänglighet utvecklas och får fler nyanser. En del menar att symbolen inte helt svarar mot dagens behov. Accessible Icon Project tar nu fram en ny symbol som de hoppas ska ersätta den i ISO.

The Accessible Icon  by Sara Hendren & Brian Glenney. CC-NC-SA.

The Accessible Icon by Sara Hendren & Brian Glenney. CC-NC-SA.

Projektet Accessible Icon hade sin start hos Sara Hendren som studerar design på Harvard. Hon menade att den gamla symbolen är för passiv och ger rullstolen större vikt än personen. Det nya förslaget, lite förenklat:

  1. Head is forward to indicate the forward motion; the person is the ”driver” or decision maker about her mobility.
  2. Arm is pointing backward to suggest the mobility of a chair user; motion represents the symbolically active status of navigating the world.
  3. Wheel Cutouts work for creating stencils used in spray paint application of the icon.
  4. Limb Rendition, the human depiction in this icon is consistent with other body representations found in the ISO 7001 – DOT Pictograms.
  5. Leg leg has been moved forward to allow for more space between it and the wheel which allows for better readability.

 

Sara startade ett gerilla-konst-projekt och målade helt enkelt över gamla symboler med en egen version. Fler personer ansluter sig. Man börjar få uppmärksamhet när man klistrade över existerande skyltar i Boston med den nya symbolen. Klisterlapparna nådde Victor Calise, ansvarig för tillgänglighetsfrågor i New York City; han gillade idéen och nu byter även NYC ut sina symboler.


The Accessible Icon Goes to NYC (February 2014) from Tim Lindgren on Vimeo.

De två faserna i symbolens utveckling är prov på hur externa aktörer kan bidra till nya lösningar. Genom att formulera ”gränsvärden” för en möjlig lösning så var det givet att en innovationstävling skulle vara lämpligt angreppssätt för att ta fram den första symbolen. Att användare med egna behov sedan vill skapa inkrementella justeringar är inte oväntat. Hela berättelsen är ett exempel på hur smarta organisationer kan agera och ta hjälp av externa aktörer för sina problem. Klassisk öppen innovation med andra ord.

11
apr | 15:54

ERA i aktion

 

ERA Foto: Europeiska kommissionen

ERA Foto: Europeiska kommissionen

IGLO anordnade i veckan ett heldagsmöte under namnet ”ERA in Action” där man diskuterade implementeringen och kvarstående utmaningar när det gäller fullbordandet av det europeiska forskningsområdet (ERA) särskilt när det gäller transnationellt samarbete. Mer specifikt handlande diskussionerna om utmaningar kring besluts- och implementeringsfaserna i de olika medlemsstaterna.

Det europeiska forskningsområdet handlar i princip om att göra det lättare för forsknings- och innovationsaktörer att röra sig, konkurrera och samarbeta över gränserna. Det stärker medlemsstaternas forskningssystem, ökar deras konkurrenskraft och gör det möjligt för dem att samarbeta mer effektivt för att ta itu med stora utmaningar. Det finns skilda åsikter om ERA någonsin kan uppnås.

Till mötet hade man bland annat bjudit in Martin Schmid (vice ordförande för Rådsgruppen GPC (Joint Programming), samt representanter från olika organisationer aktiva på europeisk nivå ex. KIC Maritime, JP Urban Europe, EARTO (European Association of Research and Technology Organisations) och EUA (Association of European institutions of higher education). Målet för dagen var att diskussionerna skulle mynna ut i en lista på slutsatser för kommissionen och parlamentet att ta del av.

Några punkter som kan lyftas från diskussionerna är följande:

Medlemsstaterna behöver arbeta vidare kring frågor som rör harmonisering av system och transnationellt samarbete inom ERA. Men det är viktigt att tydligt komma överens inom vilka områden en ökad harmonisering och samarbete leder till ett mervärde. I de fall det inte gör det behövs troligtvis inte heller ett europeiskt samarbete. Vissa aktiviteter görs bäst nationellt.

Olika samhällsaktörer bör vara involverade i framtagandet och utvecklingen av strategier och prioriteringar kring en utmaningsdriven politik. Framförallt så att relevanta samhällseffekter kan levereras. De instrument som i dagsläget finns för sådana processer borde utnyttjas ännu bättre ex. JPI, ERA-NET, EIP etc. och man bör undvika att skapa nya.

Medlemsstaterna bör också arbeta med att öka medvetenheten om ERA och dess målsättningar nationellt. Det är nämligen genom implementering av konkreta åtgärder som ERA skapas och inte genom enbart politiska beslut.

EU:s ledare har upprepade gånger betonat vikten av att fullborda det europeiska forskningsområdet under året 2014. Men frågan är snarare om ERA någonsin kommer att fullbordas och om det inte är istället något som konstant behöver utvecklas?

04
apr | 14:38

Kiselrondeller och innovationskatapulter i UK

Foto: Torcello Trio/Flickr/CC BY-SA 2.0

Foto: Torcello Trio/Flickr/CC BY-SA 2.0

På senaste ERAC-mötet (ERA and Innovation Committee) fick medlemsländerna redogöra för erfarenheter från nya initiativ inom forskning och innovation.

UK tog bl.a. upp att man noga studerat vad andra länder gör och fastnat för den mycket lyckosamma verksamhet som Fraunhoferinstituten i Tyskland bedriver. Fraunhoferinstitutens uppdrag är att bedriva tillämpad forskning till nytta för offentlig och privat verksamhet och med resultat som gagnar hela samhället. I UK insåg man genast att det inte går att bara kopiera andra länders lyckade satsningar utan man måste anpassa till de egna nationella förutsättningarna.

Med detta som utgångspunkt startade man de s.k. innovationskatapulterna och hittills har man satt upp sju katapulter:

De finansieras via tre källor: statliga basanslag (1/3), kontrakt som finansieras både av statliga och privata aktörer (1/3) samt kontrakt (1/3) som finansiera av helt av näringslivet. För att få en kritisk massa räknar man med att varje katapult behöver attrahera 10-15 M£/år. Som exempel på målsättning kan nämnas att inom framtida städer är målsättningen att ”develop high-value, integrated urban solutions which we are then able to sell to the rest of the world”. Katapulterna är ett initiativ av den relativt nya myndigheten. Technology Strategy Board.

Ett annat exempel är att man knappast kan kopiera Silicon Valley i Europa – åtminstone inte i Europas tätbebyggda områden – i London har man därför kommit på idén att etablera en s.k. kiselrondell (silicon roundabout)

Lokala entreprenörer i östra London har skapat en kiselrondell med bidrag just från Technology Strategy Board’. Syftet är att skapa en ”hub for media agencies and tech firms with a digital edge”.

 

Sida 1 av 212

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter