Månadsarkiv: mars 2015

27
mar | 17:31

Polisen ska bli bättre på att hitta missbrukande tjejer

Träffa rätt – jämställ narkotikaspan – normkritisk missbrukarprofilering via appar och spel. Så kallas polisens normkritiska projekt i Mångfaldslabbet. Syftet är att ta fram ett interaktivt normkritiskt it-stöd för att hitta unga kvinnor som missbrukar narkotika så att de kan erbjudas vård tidigare.

polis

Av de ungdomar som misstänks för narkotikabrott är bara 10-20 procent tjejer, enligt statistik för polisen i region Stockholm. Om man jämför detta med Stockholmsenkäten, som besvarats av ungdomar i årskurs 9 och år 2 i gymnasiet, är skillnaden mellan tjejer och killar avsevärt mindre. Samma bild finns hos Maria Ungdom, där ungdomar som har problem med alkohol eller andra droger tas om hand.

– Vi har under 2014 haft två stora ärenden där tjejer misstänks ha sålt narkotika. Då har vi utgått från att det också är tjejer som köper och det har visat sig stämma. Vi har haft tur eftersom vi stött på tjejerna innan de blivit så nedgångna – det är där vi vill komma in för att kunna slussa dem vidare till vård, säger Annika Ljung på narkotikasektionen i Stockholm city, som deltar i projektet.

De normer som utmanas förutom kön är normer kring ålder, etnicitet, neuropsykiatriska funktionshinder (t ex. ADHD) och klass.

Emma Ravald är projektledare.

 

26
mar | 16:27

Möten med svenska experter i Bryssel

I linje med VINNOVAs uppdrag som nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram Horisont 2020, så genomför Brysselkontoret även främjandeaktiviter för svenskar i Bryssel. De senaste veckorna har vi ordnat två möten som ska stimulera Sveriges deltagande i ramprogrammet samt bidra till att öka kontakten mellan svenskar i Bryssel och de experter som arbetar i de olika programkommittéerna för Horisont 2020.

Möte på Brysselkontoret, Eva Mineur (VR) foto: Sandra Olivera

Möte på Brysselkontoret, Eva Mineur (VR) foto: Sandra Olivera

De två senaste mötena handlade om det svenska programkommitté arbetet inom programmet smarta, gröna och integrerade transporter och inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen. Programkommittéexperterna som presenterade arbetet som sker nationellt kommer från olika myndigheter,  för transportprogrammet är det Christine Wallgren från VINNOVA och Lena Eriksson från Trafikverket, inom inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen är det Eva Mineur från Vetenskapsrådet.

Möte på Brysselkontoret, Christine Wallgren (VINNOVA) foto: Sandra Olivera

Möte på Brysselkontoret, Christine Wallgren (VINNOVA) foto: Sandra Olivera

Inbjudna till dessa möten är Brysselsvenskar som arbetar med forskningsfrågor. Deltagarna representerar olika typer av aktörer såsom de svenska regionerna, svenska företag med kontor i Bryssel och andra intresse- och branschorganisationer men även svenskar som arbetar på Kommissionen finner ett intresse av att delta. Mycket i Bryssel handlar om att känna till strategier och processer, lika viktigt är det att känna till de nationella processerna och mervärdet av den svenska närvaron i Bryssel är bland annat kapaciteten av att på ett bra sätt navigera mellan dessa två nivåer.

20
mar | 13:25

SimChild: Ett normkritiskt projekt för bättre barnavårdsutredningar

Idén med det pedagogiska projektet SimChild är att med hjälp av datorbaserade simuleringar stärka blivande socionomers insikter om normers roll i barnavårdsarbetet och, därmed, stärka deras förmåga att genomföra professionella barnavårdsutredningar där barns individuella behov står i centrum.

Att stödja barn i svåra livssituationer tillhör socialtjänstens mest centrala uppgifter. Socialtjänstens barnavårdsutredningar, framhålls i flera nationella utvärderingar, har dock brustit i systematik och tillräcklig uppmärksamhet har inte ägnats utsatta barns komplexa livssituation. Ett i sammanhanget centralt hinder utgörs av invanda stereotypa normer. Flera studier visar att traditionella föreställningar om kön starkt påverkar socialarbetares bedömningar av utsatta barn och förslag om insatser; flickor skall skyddas medan pojkar sägs ha behov av gränser, struktur och tvång. Könsstereotyper av detta slag hotar professionalismen i socionomers barnavårdande arbete och gör utredare mindre lyhörda för det individuella barnets livssituation och behov. Också andra diskrimineringsgrunder kan utgöra hinder för effektiva och allsidiga barnavårdsutredningar. Effekterna av föräldrars etniska tillhörighet på bedömningar och beslut är till exempel relativt väl belysta liksom effekterna av föräldrars socio-ekonomiska utsatthet.

simchild-logo-large

Web: www.simchild.se

SimChild – ett pedagogiskt program som baseras på datorsimuleringar av barnavårdsutredningar – vill ge studenter inom grundläggande socionomutbildning möjligheter att stärka förmågan att hantera utredningar om barn under risk och öka förståelsen för de komplicerade tolkningsproblem som då ofta uppkommer. Datorsimuleringen ställer studenter inför uppgiften att göra självständiga bedömningar och ge förslag på insatser under förutsättningar som starkt påminner om de som är för handen i professionellt utredningsarbete. Därmed ges utrymme för en typ av reflektioner om den egna professionella kapaciteten som annars sällan ges i den vanliga, ofta föreläsningsbaserade socionomutbildningen.

Projektledare är Klas Borell, professor i socialt arbete och sociologi, och projektets forskningsassistent är Gunilla Egonsdotter, socionom och systemvetare. Projektet är ett samverkansprojekt med Joel Palmius, fil dr i systemvetenskap, och hans företag Data Collection AB.

 

 

18
mar | 19:01

Digitala London

Storbritannien jobbar systematiskt med frågan om digitalisering. Man är ledande inom it-politik (policy) menar många. Vi har besökt ett antal digitala initiativ i London, och har satt ihop några enkla filmklipp som visar lite mer av de olika miljöerna. CampusLondon2
På Campus London träffar man massor med utvecklare och startups, men man kan också vara sig själv.


InnovateUK (deras motsvarighet till VINNOVA) har lanserat sju olika ”katapulter” för att accelerera utveckling inom utvalda områden. Naturligtvis finns en digital katapult.


Innovation Warehouse ägs och drivs av änglar som själva gjort en exit. Det är en klassisk co-working space som är mycket resurseffektiv.


Campus London, eller Google Campus som alla kallar det, är en blandning av mötesplats, co-working space och ett café dit vem som helst får komma. Man erbjuder lokalerna fritt för olika events och möten.


Level 39 är en accelerator helt inriktad på finansiella lösningar, eller FinTech som det kallas. Det är en påkostad miljö som ligger på våning 39 mitt bland alla andra finansbolag.


Ravensbourne är en ”digital” högskola inom design. Alla utbildningar har digitala verktyg som centrala inslag. Exempelvis kan de som läser mode, på plats designa och tillverka tyger helt digitalt. Man har en egen tv-studio för de som läser media, etc. Huset är fullt av labb och öppna mötesytor.

18
mar | 16:52

Strukturförändringar i det finska FoU-landskapet

Regelbundet träffar vi våra nordiska och baltiska systerkontor här i Bryssel för både information- och erfarenhetsutbyte. Härom veckan gavs vi chansen till att få samtala och lyssna på en presentation från Dr. Riikka Heikinheimo från det nyinrättade Rådet för strategisk forskning som inrättats inom Finlands Akademi. Rådet inrättades som följd till resultaten av olika analyser kring den ekonomiska och industriella situationen i Finland. I dessa framgick det att det aktuella forskningssystemet inte på ett effektivt sätt hade kapacitet att möta de nya behoven i samhället och bevara landets konkurrenskraft. Bland annat har Finland jämfört sig själva mot andra länder, bl.a. Sverige. Sverige har också varit det land man delvis sneglat på och inspirerats av för att ta fram det nya Rådet.

Dr. Riikka Heikinheimo Foto: Sandra Olivera

Dr. Riikka Heikinheimo Foto: Sandra Olivera

Rådet för strategisk forskning arbetar utifrån ett efterfrågedrivet synsätt. De tre första forskningsprogram som lanseras tittar på tre tematiska områden:

  1. Utilisation of disruptive technologies and changing institutions
  2. A climate-neutral and resource-scarce society
  3. Equality and its promotion

Forskningsprogrammen kommer att finansiera stora forskningskonsortier som använder tvärvetenskapliga metoder för att studera fenomen inom nämnda områden. Varje konsortium förväntas producera nya perspektiv, modeller och lösningar som kan ge värdefulla insikter för samhället.

Det är inga nya pengar som pumpas in i det finska forskningssystemet däremot är det en omfördelning av existerande forskningsmedel och en omprioritering för att på sätt skapa en systemförändring i Finland.

Programmen och utlysningarna är öppna för utländska aktörer.

Här hittar du presentationen som gjordes av Dr. Riikka Heikinheimo

taggar: , ,
Sida 1 av 3123

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter