Månadsarkiv: oktober 2015

28
okt | 11:38

Vad är socialt i sociala innovationer?

Entreprenörskapsforum bjöd häromdagen in till lanseringen av policysammanfattningen Vad betyder social i sociala innovationer? Detta då de ser ett ökat intresse och medvetenhet, både i Sverige och internationellt, för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap som bidrar till en positiv samhällsutveckling. I policysammanfattningen ges en översikt av den befintliga forskningen och en diskussion kring sociala innovationers roll i samhällsekonomin.

På seminariet diskuterades:

  • Vad är sociala innovationer?
  • Hur bidrar sociala innovationer till en positiv samhällsutveckling?
  • Vilka nya innovativa former för social finansiering finns?

exempel 27 oktanna edwall 27 oktseminarium 27 okt

Jag berättade om VINNOVAs program Social innovation och den roll vi spelar i utvecklingen av området. Bland policyrekommendationerna som lyftes i rapporten förekom flera förslag som vi redan är inne på, t ex tävlingar (alla våra utlysningar inom programmet Social innovation har ett liknande format, samt en tidigare innovationstävlingsutlysning), utfallskontrakt (finansierar ett test i utlysningen FRÖN), offentliga upphandlingar (finansierar ett test i utlysningen Social innovation). Vi har även finansierat en strategisk innovationsagenda för forskningsområdet social innovation och har ett samarbetsavtal med SKL för området i stort. Med mera!

Thats all folks!

 

28
okt | 11:16

Har du tips på sociala innovationer?

I samband med konferensen SI Summit – Shaping a Nordic model for social innovation den 24-25 november i Malmö startar Mötesplats Social Innovation en satsning på att lyfta fram goda exempel på sociala innovationer. Det gör de genom att lyfta fram 10 sociala innovationer i en utställning på konferensområdet.

Jag kommer att delta i en panel under konferensen. Temat för den sessionen är Samverkan och finansiering för integration.

 Har du förslag på en innovation eller vill läsa mer om panelen/konferensen? Kolla in här!

 

 

 

 

27
okt | 13:27

Olika röster om innovationshöjd

Ett viktigt kriterium i bedömningen av ansökningarna till Mångfaldslabbet – normkritiks innovation är att projekten har innovationshöjd.

Vad är då innovationshöjd? Det räcker exempelvis inte att bara kombinera kända idéer. Det måste finnas något som är nytt.  Jan Sandred på VINNOVA har intervjuat personer och här får ni ta del av deras bilder av vad innovationshöjd kan vara.

Kristofer Steneberg

”När en innovation adderar stort värde, är banbrytande, unik och gärna har ett ’stroke of genius’. Om det dessutom finns en spännande historia att berätta om vägen dit är det ett plus.”

Kristofer Steneberg, Chefredaktör tidningen Chef

Regina Summer

”Mått på sannolikheten för att en ny idé/uppfinning ska skapa ett högt värde på en marknad.”

Regina Summer, Enhetschef Miljö Tillväxtverket

karina asa

”Innovationshöjd är graden av ”utanför lådan-tänk” som projektet resulterar i. Det kan vara ny forskning och nya lösningar eller applicerandet av gamla lärdomar på ett annorlunda sätt.”

Karin Aase, Handläggare VINNOVA

Patrik Bångerius

”Till skillnad från en innovation, som per definition måste ha bevisat sig på marknaden, så använder vi innovationshöjd oftast i faserna innan den innovativa idén når marknaden. Väldigt många uppfinningar, även patenterade sådana, har inte innovationshöjd – det är svårt att se vilket värde de skapar, om de överhuvudtaget skapar något värde.”

Patrik Bångerius, Innovationsrådgivare, Karlstad Universitet

 

26
okt | 15:28

Nu är sociala innovatörerna på banan!

Den 16 september genomförde VINNOVA det första programlabbet inom social innovation. 35 projektledare från de 22 projekt som finansieras under 2015 deltog.

Syftet med dagen var att utforska vilka behov och utmaningar som projekten står inför, och utifrån dessa lärdomar skapa ett antal konkreta och praktiska verktyg för social innovation. Och det kanske viktigast av allt: projekten lärde känna varandra och kunde utbyta erfarenheter!

Programlabb 1 Bilder

Gitte Mikkelsen från danska konsultföretaget Antropologerne ApS delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper kring användarinkludering. Hon menade att det enda sättet att verkligen förstå ett behov och skapa en effektiv lösning är att engagera de människor som faktiskt påverkas av projektet.

De 22 projekten i social innovation 2015 har valts ut av VINNOVAs externa expertgrupp. Under de sammanlagt tre programlabben kommer projekten att erbjudas stöd och inspiration för att utveckla och stärka sina projekt att bli till fullskaliga sociala innovationer, som kan spridas och komma till allmän användning.

Nästa labb går av stapeln den 12 november. Mer information om labben och projekten kommer löpande att presenteras här på bloggen.

 

14
okt | 15:35

Mångfaldslabbets metodpaket för normkritisk innovation under utveckling

När Mångfaldslabbet skulle introduceras som programområde 2014 upplevde vi att det saknades ett metodstöd för normkritisk innovation. Många organisationer som ville ge sig i kast med normkritisk innovation var antingen ovana vid att arbeta med normer i utvecklingssammanhang, till exempel med genusnormer, eller var inte vana vid innovationsarbete. Det var anledningen till projektet Genuslabbet, som syftade till att utveckla ett metodstöd. Ett första steg i Genuslabbet var att under 2014 låta fyra forskare Marcus Jahnke, Åsa Wikberg Nilsson, Mariana Alves och Karin Ehrnberger, alla med både praktisk och forskningsbaserad erfarenhet från normkritisk innovation lotsa tio organisationer genom en normkritisk innovationsprocess, och genom processen pröva olika metoder för normkritisk innovation. Under 2015 omvandlar forskarna dessa erfarenheter i ett metodpaket för normkritisk innovation.

metodkort

Metodpaketet kommer att baseras på formatet metodkort. På senare år har metodkort för innovation blivit allt populärare. De används i innovationsprocesser för att gemensamt arbeta med komplexa frågeställningar, skapa innovationsprocesser och stödja kreativitet. Att arbeta med metodkort gynnar samverkan i tvärdisciplinära grupper och kan vara ett stöd för en verksamhet att tag i en ny frågeställning. Metodkorten ser typiskt ut som en kortlek, men är oftast inte spelbaserade. Istället innehåller de kortfattad information, förslag på metoder, checklistor och olika former av inspiration. Den viktigaste fördelen med metodkort i jämförelse med en bok, manual eller internet är att de är lätta för grupper att samlas kring. De ger en snabb överblick och uppmanar till att gå från ord till handling och ”learning by doing”. Formatet uppmuntrar också till interaktion och lekfullhet, och de kan till exempel spridas ut på ett bord, sorteras och grupperas på olika sätt, ”dras”, eller sättas upp på en vägg. Metodkort ersätter inte expertkunskap, men kan bidra till en mer jämbördig och gynnsam samverkan mellan en expert och en projektgrupp.

Idag saknas det metodkort som stödjer normkritisk innovation. Det är det Mångfaldslabbets metodpaket råder bot på. Mångfaldslabbets metodpaket kommer att lanseras i början av 2016.

Sida 1 av 212

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter