Författararkiv: Sophia Ivarsson

21
aug | 12:11

Många ansökningar till Mångfaldslabbets utlysning!

147 ansökningar har inkommit till Mångfaldslabbet – normkritisk innovation 2015. De har skickats till en extern bedömningsgrupp och är under behandling. Beskeden till de sökande skickas ut senast den 5 oktober.

förlaga-57608233

15
jun | 11:08

Få sex att funka!

Det finns en rad normer och föreställningar om sexualitet knutet till människors funktionsförmåga. Genom att arbeta med normkritiska perspektiv ska projektet synliggöra och utmana begränsande normer och möjliggöra en icke-diskriminerande miljö där människors handlingsutrymme och förmåga till kritiskt tänkande utvecklas.

Tillsammans med Genusvetenskapen på Linnéuniversitetet arbetar jämställdhetsförening Grrl Tech och Funkibator ideell förening med förstudien ”Få sex att funka”. Målet med förstudien är att ta fram underlag baserat på erfarenheter och kunskap för att synliggöra behovet av normkritiska samtal kring sexualitet med utgångspunkt från kroppar som inte följer funktionsnormen. Genom att inte utgå ifrån funktionsnormen, utan istället erfarenheter från personer som kan betraktas som normbrytare kan vi bättre förstå alla människors sexualitet.

Under hösten har djupintervjuer genomförts med personer mellan 18-35 år som alla själva har någon form av funktionsnedsättning.  Resultatet visar både positiva och negativa erfarenheter. Till de negativa hör bland annat att skolans sexualundervisning i flera fall är undermålig och att det kan vara svårt att få omgivningen att acceptera ens kropp som sexuell vilket kan leda till osäkerhet. Till det positiva hör bland spännande erfarenheter av kroppslighet och flirtande på andra sätt än som vanligen brukar synas. Generellt finns ett behov av att prata mer öppet om sexualitet och funktionsnedsättning, både i fråga om praktiska behov samt känslomässiga hinder och begär. I Innovativa lösningar kring stödtjänster och normkritiska metoder och verktyg ska utvecklas.

 

09
jun | 10:20

Public service normkritiska utmaning

I förstudien MEPublic Service samarbetar föreningen Fanzingo med Sveriges Television för att undersöka om det går att starta ett nätverk av lokala gräsrotsredaktioner. Utifrån dessa skulle de unga medborgarna, tillsammans med bland andra Sveriges Television, kunna skapa nya idéer, tjänster och programförslag, för att bättre spegla dagens mångkulturella samhälle.

Idén till förstudien kommer från föreningen Fanzingo, som sedan 2005 driver mediehuset FANZINGO i Alby utanför Stockholm. Föreningen vill skapa möjligheter för unga människor och underrepresenterade grupper att lära sig berätta historier ur sina perspektiv. Att gå från att vara en passiv publik till att delta i det offentliga samtalet.

Förstudien pågår under hösten 2014 och avslutas i januari 2015. Förhoppningen är att därefter kunna gå vidare med en ansökan om ytterligare finansiering, för att börja bygga upp gräsrotsredaktioner runt om i landet.

– Vi vill, tillsammans med Sveriges Television, skapa en infrastruktur för större delaktighet. Vi vill innovera de invanda systemen för att se hur Public Service ska förhålla sig till ungas skapande, säger Samuel Sjöblom, verksamhetsledare på Fanzingo och projektledare för MEPublic Service.

fanzingo

Samma strukturer

Samuel menar att strukturerna, cheferna och programidéerna varit desamma alldeles för länge inom Public Serviceföretagen. Han tycker också att Fanzingo, och andra liknande föreningar, måste samla sig och bli en tydlig samtalspartner.

– Det behövs innovation i processerna. Vilka är det som kommer till tals och hur?

Eftersom satsningen är ganska ny menar Samuel att det är svårt att säga hur det kommer att gå. Han hoppas dock att slutresultatet ska bli en social innovation:

– Vi utmanar invanda föreställningar om vad man gör, hur det görs samt vem som ska göra det. De bakomliggande processerna för att ändra på detta kommer att skapa sociala innovationer. Vi bemöter samhällsutmaningar på ett nytt sätt, säger han.

 

03
jun | 10:43

Normbrytande innovation mot trafficking

 

Kan en innovationsprocess i Sveriges besöksnäring ta flera steg framåt för att ta socialt ansvar i traffickingfrågor? Svaret är ja. Med visionen om en traffickingfri besöksnäring driver just nu Realstars – med stöd av Vinnova- en innovationsprocess där normer, idéer och gemensamma arbetssätt och samverkan står i fokus. ”Bara att prata om det” är inte bara en början utan värdeskapande i sig. RealStars är initiativtagare med Scandic Hotels som projektpart och Göteborg & Co som stöd i processen.

I projektet samlas nyckelaktörer från besöksnäringen för att delta i en innovationsprocess för att skapa nya idéer, förhållningssätt och metoder för att bidra till visionen om en besöksnäring fri från prostitution och sex-trafficking. Trots att besöksnäring och andra viktiga aktörer är medvetna om att det förekommer sexhandel och prostitution och vill bidra med lösningar saknas idag samverkansmodeller och verktyg.

Under förstudien har de normer som förekommer vad gäller sex-trafficking och sexhandel identifierats. Det finns bilder av vem som är säljare och vem som är köpare och stereotypa föreställningar om sex-handelns uppbyggnad och konstituerande. Med ett normkritiskt perspektiv skapas insikter om var personer tror att prostitution förekommer, vem som köper sex och vem som säljer samt vem som bär ansvaret för att förebygga och motverka arbetet.

Projektgruppen och referensgruppen består av representanter från två hotell, Scandic Hotels och Hotel Flora, Centrum för Turism, Göteborgs Universitet, Göteborg & Co samt de två processledarna Åsa Helg och Malin Roux Johansson (tillika projektledaren).

Ta del av webbspelet Fair Sex: Nätverket – ett interaktivt webbspel om trafficking, mänskliga rättigheter

realstars

 

25
maj | 20:04

Fotboll för förändrade maskulinitetsnormer

FDF logga

För pojkar och män är det inte acceptabelt enligt den traditionella mansrollen att tänka och agera normkritiskt, prata öppet eller söka stöd i relation till frågor som rör känslor, relationer, sexuell hälsa, identitet mm. Detta har allvarliga konsekvenser framförallt för pojkar och unga män men även i stor utsträckning för flickor och unga kvinnor.

Projektet Fotboll för förändrade maskulinitetsnormer bygger på fotbollen som mötesplats och fostringsmiljö samt tränares potential som förändringsledare, för att främja jämställdhet, folkhälsa och icke-våld. Projektet syftar därmed till att förändra rådande normer, attityder och beteendemönster hos pojkar och unga män i relation till kön, sexualitet, sexuell hälsa, våld och andra livsviktiga frågor genom att utveckla ett normkritiskt förhållningssätt och värdebaserat ledarskap hos pojkfotbollstränare runt om i Sverige.

Målet uppnås genom att organisationen Futebol dá força utformar och genomför en innovativ, normkritisk och deltagarstyrd utbildningsmetod genom en strategisk innovationsprocess med en mångfald av intressenter, inklusive den avsedda målgruppen. Futebol dá força grundades i Mocambique 2012 och arbetar även i Sverige, Zambia och Finland med att utbilda och utveckla unga ledare som i sin tur stärker unga tjejer – på fotbollsplanen och vidare i livet.

Projektledare är Ida Wahlström, nationell verksamhetsledare för Futebol dá força Sverige, i samverkan med Jesper Fundberg, fil.dr. i etnologi och lektor i idrottsvetenskap med fokus på genus, jämställdhet och etnisk mångfald.

 

Sida 4 av 7« Första...23456...Sista »

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter