Författararkiv: Sophia Ivarsson

08
mar | 14:21

Välkommen till bloggen Mångfaldslabbet

Välkommen till det första inlägget i bloggen Mångfaldslabbet! Vi startar den 8 mars på Internationella kvinnodagen med att informera om vår utlysning Mångfaldslabbet – normkritisk innovation. Den startade våren 2014 och har haft två ansökningsomgångar hittills. Med hjälp av bloggen vill vi förmedla våra avsikter med insatsen samt erfarenheter och inspirerande exempel.

Innovationer skapar nytta och värde, både för samhället och individer. Detsamma gäller jämställdhet och jämlikhet.

I Sverige rankas vi högt både på innovationsindex och jämställdhetsindex. Om vi kombinerar dessa både områden kan vi bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det är just detta vi vill göra genom Mångfaldslabbet.

I Mångfaldslabbet stödjer vi projekt som vill pröva/utveckla normkritiska metoder eller angreppssätt för att generera innovationer.

Vi utvecklade först Genuslabbet, en metodutvecklingsinsats med syftet att ta fram metoder för att integrera ett genusperspektiv i innovationsprocessen. Genuslabbet leddes av 4 forskare; Karin Ehrnberger, Åsa Wikberg-Nilsson, Marcus Jahnke och Mariana Alves, som coachade 6 verksamheter i deras arbete med att ta fram innovationer med metoderna.

Bild1

Ett av projekten i Genuslabbet handlade om könsskillnader avseende väntetider på akutmottagningen på Karolinska. Skillnaderna i väntetider har analyserats utifrån ett normkritiskt perspektiv och resulterat i en innovativ mottagningsguide för att bättre möta kvinnors och mäns olika behov och beteenden på akutmottagningen. Samtidigt reduceras vårdpersonalens arbetsbelastning och möjligheterna till jämställd vård och behandling ökar.

Genus05.001Genus05.030

Genuslabbet har resulterat i ett metodmaterial som är under produktion och kommer att spridas för de som vill pröva att integrera ett genus/normkritiskt perspektiv i innovationsprocessen.

Den grundläggande utgångspunkten är att ett normkritiskt perspektiv kopplat till jämställdhet/jämlikhet inbegriper en kritisk analys av rådande normer. Den kritiska analysen har utvecklats och prövats under de senare decennierna både inom ramen för genusforskningen och det mer praktiknära uppdraget om jämställdhetsintegrering. Det finns alltså idag en strukturerad och metodisk process för normkritiska analyser som kan användas för att stödja innovationsprocessen, öka innovationsförmågan och samtidigt bidra till ökad jämställdhet/jämlikhet.

Utlysningen Mångfaldslabbet – normkritisk innovation vänder sig till aktörer som är intresserade av att använda befintliga metoder, verktyg, processer eller vill pröva och utveckla metoder, verktyg och processer för normkritisk innovation. Mångfaldslabbet har under året haft två ansökningsomgångar vilka har resulterat i 42 beviljade projekt. Bland dessa har Dataspelbranschen beviljats medel för ett märkningssystem som dels gör det möjligt för kunder att hitta och premiera normkritiska spel, dels ger ett normkritiskt processtöd för spelutvecklarna.

Ett annat projekt är Träffa rätt – jämställ narkotikaspan. Normkritisk missbruksprofilering via appar och spel. Syftet med projektet är att ta fram ett interaktivt normkritiskt IT-stöd för att hitta missbruk och försäljning bland unga kvinnor. De normer som utmanas är kön, men även normer kring ålder, etnicitet, neuropsykiatriska funktionshinder (t ex. ADHD) och klass.

Nästa ansökningsomgång i Mångfaldslabbet – normkritisk innovation öppnar 7 maj.

Sida 7 av 7« Första...34567

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter