29
aug | 10:30

Så skall det europeiska innovationsekosystemet blomma.

innovationer

 

Hur detta skall gå till kan man få svar på i den rapport som snart kommer att publiceras: The way forward to improve people’s lives: Inspiring and Completing European Innovation Ecosystems

Under ledning av förre GD i rådssekretariatet, Klaus Gretschmann har gruppen, som tillsattes under det polska ordförandeskapet, lagt fram en rad förslag som man också hoppas kommer att tas till vara av den nya inkommande kommissionen.

Rekommendationerna är uppdelade i tre delar.

I den första delen tar man upp kriterier för att det europeiska ekosystemet skall blomma. Man behöver bl.a. en bredare syn på IPR som går utöver patentproblematiken. Man behöver få igång offentlig upphandling. Man introducerar begreppen PPPPc (public-private-people-partnerships) och BUPs (business-university-partnerships).

I den andra delen tar man upp behovet av ‘sociala innovationer’ från utgångspunkten att innovationer har både positiva och negativa sidoeffekter i samhället. Innovationer behöver komma in i utbildningsystemet på ett helt annat sätt än det är idag.

I den tredje delen tar man upp styrningen och behovet av en mer övergripande styrning och samverkan. Det europeiska forskningsområdet finns med i EUs nya traktat men innovationer är inte ’reglerat’ på samma sätt. Det behövs en tydligare roll för innovationspolicy i den nya kommissionen.

Gruppen föreslår en färdplan som skall implementeras under de närmste tre åren.

 

taggar: ,
06
aug | 13:12

Hur kan man få synergier mellan Horisont 2020 och strukturfonderna?

Rent generellt borde det vara nästintill omöjligt eftersom programmen är så olika!

Horisont 2020 beslutas på EU-nivå, projekten är till största del transnationella och urval sker på EU-nivå. När det gäller projekt finansierade av strukturfonderna gäller att programmen beslutas på nationell/regional nivå, projekten är oftast nationella och beslutas på nationell/regional nivå.

Trots dessa lite pessimistiska förutsättningar finns det ändå goda förutsättningar. Kommissionen har nyligen publicerat en ”guide” för hur synergier kan uppnås.

Kontentan är att synergier kan inte skapas i Bryssel utan måste skapas nationellt/regionalt.

Synergier kan fås bl.a. då det gäller kapacitetsuppbyggnad, inklusive forskningsinfrastruktur och särskilt det gäller demonstration och mer marknadsnära aktiviteter. Totalt räknar man med att det kommer att gå mer medel till forskning och innovation från strukturfonderna (100 miljarder €) än via Horisont 2020 (79 miljarder €).

Kommissionen erbjuder bl.a. en service till regionerna avseende Smarta Specialiseringsplattformar. Kommissionen hoppas också på att de två nätverken EEN och NCP skall kunna hjälpa till på nationell/regional nivå men något riktigt formellt uppdrag finns inte.

Jag träffade Katja Reppel på kommissionen generaldirektoratet för regional utveckling och hennes främsta råd är att man ’måste prata med varandra på nationell/regional nivå’!

Katja Reppel, biträdande enhetschef, Smart and Sustainable Growth Foto: Katja Reppel

Kommunikationen måste ske på alla nivåer enligt Katja, dels på departementsnivå mellan de olika departementen för olika policyområden, forsking/utbildning, industri, jordbruk etc samt motsvaner mellan olika ansvariga myndigheter. Till sist måste kommunikationen också fungera på lokal/regional nivå.

Kommissionen har tagit fram en lång lista med nyttiga länkar för de som vill söka vidare!

 

24
jul | 13:16

Sydkorea – ett land att räkna med då det gäller forskning och innovation.

Medan EU kämpar för att hamna runt 2 % i genomsnitt när det gäller satsningar på FoU (% av BNP) ligger Sydkorea på omkring 4 % och toppar därmed världslistan.

Sydkorea kommer därmed på femte plats i världen efter USA, Kina Japan och Tyskland och före Frankrike och UK. Deras satsningar är omkring fem gånger större än de som görs i Sverige.

Vid ett kort besök i Seoul hade jag möjlighet att besöka NRF – National Research Foundation of Korea. NFR som i första hand är ett forskningsråd har en årlig budget på omkring 20 miljarder kronor. Omkring 3 % av budgeten (600 Mkr) satsas på internationellt samarbete. NFR har bilaterala avtal av olika slag med 46 länder och 73 organisationer. Glädjande nog hela 4 organisationer i Sverige: IVA, SSF, STINT och VR. Man har en särskild enhet för EU och där är fokus naturligtvis ramprogrammet. Deltagandet i ramprogrammet är dock ännu så länge ganska blygsamt; I FP7 har de 65 deltaganden främst inom hälsa och IKT samt även på materialsidan. Detta vill man förbättra i Horisont 2020 och man ser gärna så kallade koordinerade ansökningsomgångar, dvs där man sätter av en budget från Horisont 2020 samt motsvarande från den koreanska sidan.

                        NFR i Sydkorea motsvarar ungefär VR i Sverige men 4 gånger så stor budget.

NFR koordinerar ett s.k. FP7-bilat projekt: KONNECT – som syftar till att stärka forsknings- och innovationssamarabetet mellan EU och Korea. Åtta organisationer deltar från Tyskland, Holland, Spanien, Turkiet och Korea. Från Korea deltar förutom NFR även KIAT (Korea Institute for Advancement of Technology).

Allt är inte högteknologi i Sydkorea. Här syns en lokal förmåga som specialiserat sig på återvinning av luftkonditioneringsaggregat. Varenda litenskruv och mutter tas tillvara och återvinns. Foto: Dan Andrée

21
jul | 14:14

Nordics at TechCrunch Disrupt 2014?

Facebooks grundare Mark Zuckerberg på TechCrunch Disrupt 2013

Facebooks grundare Mark Zuckerberg på TechCrunch Disrupt 2013

Det finns nu chans för svenska startups att anmäla sitt intresse att delta i höstens TechCrunch Disrupt mm i San Francisco till rabatterade priser.

As a part of the Nordic House collaboration, we are now ready to start recruiting companies for this year’s Nordic TechCrunch Disrupt participation. The plan is to allow at least two startups from each of our countries.

TechCrunch Disrupt runs from September 8-10 and we will include Sunday before and the following Thursday in the program. The week will include the following content:

  • Invitation to exhibit one-day at Startup Alley at TechCrunch Disrupt in the ”Nordic Pavilion”
  • Full participation in TechCrunch Disrupt – perhaps the most anticipated San Francisco startup event of the year!
  • A one day special program for the Nordic startups including (Thursday) including:A Nordic Pitch event in San Francisco with especially invited entrepreneurs, potential partners and investors (Thursday)
  • Panels, feedback sessions and networking lunch with successful entrepreneurs, investors and other advisors.
  • Pitch training session with recognized Silicon Valley pitch coach (Saturday or Sunday)

The price for the week (excluding travel and accommodation) is USD 1800,- for 2 people (regular priced Startup Alley participation is USD 1995).

Interested? Send me (anne.lidgard@vinnova.se) an email with information about you and your Company.

 

17
jul | 11:58

EU sportar sig ur den ekonomiska krisen

Idrotsministrana skall på initiativ av det italienska ordförandeskapet diskutera sport som drivande för innovationer och planerar rådslutsatser i november. Man hänvisar främst till lyckade satsningar vid mittuniversitetet i Sverige och deras nationella vintersportcentrum som ansens vara ’best practice’ inom området. Där lyckas man knyta ihop innovationsprojekt och/eller entreprenörskap med sport.

Man lyfter fram två områden: avancerade material samt ekonomisk tillväxt och nya jobb.

Utveckling av nya material som används i sportsektorn kan ge positiva effekter på andra områden. Metoder för att skydda varumärken har också andra tillämningar.

Sport kan bidra till ökad tillväxt och sysselsättning och är därför viktigt som en del av EU2020-startegin.

Horisont 2020 nämns som ett viktigt instrument bl.a. för att utveckla ny teknik för textilindistrin.

Hela ordförandeskapsprogrammet för den så kallade trion (Italien, Lettland, Luxemburg) finns nu tillgängligt. När det gäller forskning är Italiens prioritet att få till stånd ett särskilt program för samarbete inom medelhavsområdet.

Sida 6 av 19« Första...45678...Sista »

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter