10
aug | 08:40

Bokrecension – Stötta manligt företagande

Stötta manligt företagande från Add Gender och Genusfotografen, ISBN 978-91-639-1325-9

Stötta manligt företagande från Add Gender och Genusfotografen, ISBN 978-91-639-1325-9

Vaddå stötta manligt företagande? Är det inte kvinnor som ska stöttas? Och förresten ”manligt”, det ska väl vara ”mäns företagande”?

Lika väl som att diskriminerande bedömningar är ett hinder för kvinnor att konkurrera som företagsledare på samma villkor som män, skapar likadana förutfattade meningar problem för män som driver företag. Något vi kanske inte tänker på.

Oftast är det jargong och slentrian som gör att vi inte orkar tänka på hur vi tänker.

Ett bra exempel på när gamla invanda hjulspår är direkt farliga, är utvecklingen av krocktestdockor för bilar. Utformningen av krocktestdockor har alltid varit baserade på den genomsnittlige mannens anatomi. Kvinnor har som bekant en annan anatomi och löper därför större risk att drabbas av whiplashskada vid påkörning bakifrån.

Det är väl belagt att det finns en macho-jargong och tuff attityd i vissa branscher.”Kör du med skyddsmask när du målar? Kärringfasoner!”, ”Jobbar du dygnet runt? Det är bara att bita ihop!” Den kan vara direkt skadlig.

Exempelvis är män mycket kraftigt överrepresenterade när det gäller dödsfall på grund av cancer eller hjärt-/kärlsjukdomar som har med jobbet att göra, enligt Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöstatisk Rapport 2016:1

Enligt Transportstyrelsen är män oftare än kvinnor inblandade i trafikolyckor, även om man tar hänsyn till att det är fler män bakom ratten.

Företag som drivs av män går oftare i konkurs. Företag med endast män i ledningen är överrepresenterade bland konkursbolagen, enligt Tillväxtanalys.

Genus (till skillnad från könstillhörighet, som är ett biologiskt begrepp) skapas av sociala och kulturella föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Till exempel att innovation, ledarskap och entreprenörskap skulle vara något som män av naturen är bättre på, medan omvårdnad, kreativitet och simultankapacitet skulle vara något kvinnor kan bättre från födseln.

Föreställningarna om ”hur det ska vara” skapas främst i berättelser och bilder i media, reklam, film, konst. Bilderna begränsar och blockerar vår fantasi om vilka vi egentligen kan vara. Därför är det viktigt att utmana uppfattningar i den offentliga debatten då media sätter agendan för hur vi resonerar kring företagande, och hur vi kan stärka eller utmana existerande föreställningar.

Företaget Add Gender har tillsammans med fotografen Tomas Gunnarsson tagit fram en fotoutställning, som utmanar bilden av det manliga och kvinnliga i företagande. I den porträtteras sex manliga företagare på ett sätt som är vanligt när kvinnliga företagare presenteras i bilder och i media. Nu finns utställningen som en bok att köpa för en hundring. Går att beställa från Jenny Claesson, marknadschef på AddGender.

I mitt jobb har jag intervjuat hundratals företagare och blivande företagare. När man väl är medveten om sina egna förutfattade meningar om manligt och kvinnligt beteende, går det inte att undvika att se fallgroparna killarna omedvetet riskerar att trilla i. Trots att vi försöker förhålla oss kritiskt slinker stereotyperna lätt igenom. Bilder påverkar oss undermedvetet på ett helt annat sätt, än vad en text förmår. Vare sig vi vill det eller inte.

Det behövs verkligen ögonöppnare som Stötta manligt företagande. Om dagens schabloner, som säger att män ska vara starka och självständiga, förändras, kommer förhoppningsvis män att göra en så enkel sak som att våga be om hjälp i större utsträckning än i dag. Och då kanske konkursen eller arbetsolyckan kan undvikas.

23
jun | 12:13

Nya ansökningar till Normkritisk Innovation!

Ansökningsomgången för Normkritisk innovation 2016 har stängt. 84 ansökningar kom in och behandlas nu av våra externa bedömare. Besluten skickas ut vecka 27.

förlaga-57608233

08
jun | 12:14

Varför används inte världens bästa transportmedel av fler kvinnor i världen?

Det är den huvudsakliga frågeställningen som legat till grund för Living Cities innovationsprojekt Women on Wheels, vars mål är att stärka kvinnors frihet och livskvalitet med hjälp av ett av världens billigaste och mest miljövänliga transportmedel: cykeln. Härförleden gjorde vi ett projektbesök för att lära oss mer om projektets utveckling.

-Det är det en stor förlust att cykeln är ett otänkbart transportmedel för kvinnor i stora delar av världen. Det vill vi ändra på, säger projektledaren Mats Jarnhammar. Women on Wheels syftar till att återuppfinna cykeln, att ändra samhällets syn på vad kvinnor bör och inte bör göra, och att skapa en trygg miljö för cyklister. För rätt lösning finns runt 1,5 miljarder potentiella användare.

WOW

Efter att i en förstudie ha genomfört intervjuer, innovationsworkshops och marknadsanalyser med deltagare från ett tiotal olika länder och bekräftat att området är relevant, innovativt och högaktuellt, är nu projektgruppen i full färd med att ta projektet vidare.

Bland annat har man sett att det finns många kvinnor i världen som inte cyklar på grund av att de bor på orter där cykling exempelvis inte anses kvinnligt, attraktivt eller moraliskt.

Hoda Saad, expert på mångkulturell dialog från SKL International och en av projektmedlemmarna, satte sig för första gången själv på en cykel när hon kom till Sverige som 13-åring och ser vikten att arbeta med frågan både i Sverige och i andra länder. Hon berättar att i många länder lär man sig att cykla som barn, men efter en viss ålder är det inte ”okej” för tjejer att cykla längre. På andra platser i världen har man helt enkelt inte tänkt in olika användargrupper, utan förutsatt att alla använder cykeln likadant.

De kommande tre åren avser projektet utveckla innovativa angreppssätt och lösningar inom cykeldesign, attitydförändringsarbete och förbättrad infrastruktur i ett bredare perspektiv.

På längre sikt är målet att genom en hållbar affärsmodell kunna erbjuda en rad produkter och tjänster till städer, ideella organisationer, privata företag och inte minst kvinnor runt om i världen.

Utöver arbetet i Sverige, där man just nu planerar att genomföra en pilot i Botkyrka för att pröva de verktyg som redan tagits fram, pågår även en pilot i Indonesien, där man genom ett samarbete med den indonesiska organisationen Kota Kita (Vår Stad), genomfört en nationell analys av kvinnliga fabriksarbetare. 85% av dom som involveras i workshops här menar att de behöver en ny cykeldesign som bättre passar deras behov. Nästa steg är att ta fram en prototyp på hur en sådan cykel kan se ut.

Som ett resultat av verksamheten förväntar sig Women on Wheels att se en ökning av antalet kvinnor som cyklar på de platser där de bedriver projekt, och därmed en större rörlighet för dessa kvinnor. Vidare ämnar också projektet leda till en minskning av motoriserad transport på många av dessa platser.

IMG_0318

Projektet drivs av stadsutvecklingsplattformen Living Cities tillsammans med en rad samarbetspartners som bidrar med kompetenser inom cykling och mobilitet, gender, innovation och attitydförändringar:

  • Big Words Publishing (kommunikation och affärsutveckling)
  • Kota Kita (Indonesisk organization som jobbar med mobilitet och medborgardeltagande)
  • Trafikutredningsbyrån (cykelplanering, analys och utveckling)
  • Göteborgs Universitet (forskning inom gender, mobilitet, normkritik och innovation)
  • Nya Svensk Cykling (paraplyorganisation för Cykelfrämjandet, svenska cykelkommuner och branschorganisationen Svensk Cykling

Läs mer om Women on Wheels på projektets hemsida.

13
maj | 11:32

Hur kan vi på ett innovativt och normkreativt sätt få fler berättelser och perspektiv i Public Service utbud?

Detta var den ledande frågan under Sveriges Rösters första stora Medie Hack i Alby – Botkyrka, den 9:e maj 2016, som samlade gräsrotsproducenter från norr till söder med ”möjliggörare” i form av chefer, projektledare och redaktörer från olika delar av Public Service. Medverkande gräsrotsorganisationer var bland andra Rinkeby TV, Republik Norrland, Götenburgo,  Musikhörnan och  Medis5 som alla syftar till att bredda representationen av röster, berättelser och perspektiv i medierna.

FanzingoGack

Fokus under dagens normkreativa innovationsprocess var att gå från ”prat” till ”handling” och resulterade i att 13 team bestående av representanter från gräsrotsrörelserna och Public Service skapade konkreta idéer till medie- och produktionskoncept som stärker broarna mellan etablissemanget och gräsrotsproducenterna. Prototyper på dessa idéer presenterades i slutet av dagen i både bra, roliga och intressanta video-pitchar.

Sorraya Toure var en av deltagarna och driver själv ”Musikhörnan”, en plattform som lyfter upp oetablerade svenska musiker och hjälper dem nå ut till en bredare publik. Hon pekar på ett problem där unga konstnärer från Stockholms förorter upplever att de är underrepresenterade i Public Service, eller så porträtteras det på ett stereotypt sätt. -Sveriges Röster hjälper till att överbrygga,  menar Sorraya.

 fanzing1

Syftet med projektet är att skapa ett mer jämlikt Public Service genom att tillsammans med civilsamhällesorganisationer starta normkreativa, nationella, regionala och lokala nätverk och innovationsprocesser. Efter projektet ska minst sex aktiva medielabb finnas i fyra regioner där Media Hacks är en av metoderna som används för att generera nya samarbetsprojekt.

Ett långsiktigt mål är att utveckla metoder och verktyg för att producera och tillvarata användardrivet och normkreativt innehåll i Public Service som skall bidra till att fler röster och fler historier får plats i de etablerade medierna.

Innovationsprojektet Sveriges Röster drivs av föreningen Fanzingo i samarbete med SVT, UR och SR tillsammans med 25 gräsrotsorganisationer i Sverige.

 

 

 

21
apr | 11:07

Normkritiskt kompetenskluster

Vad är det som hindrar att normkritiska perspektiv får genomslag i de processer där de efterfrågas idag?

Stockholmsbaserade Amphi Produktion och Tresarch undersöker i denna förstudie möjligheten till en ny slags organisationsform för leverantörer av normkritiska tjänster för att bättre kunna möta samhällets behov av förändring till ett jämlikare samhälle. Undersökningen präglas av möten och workshops med både leverantörer och beställare av normkritiska tjänster där vi tillsammans testar att tänka otänkta tankar för framtiden. Var och en för sig är vi hyfsat smarta men tillsammans blir vi genier.

GruppbildWS1Beställare

Förstudien riktar sig mot aktörer inom fälten arkitektur, grafisk formgivning, organisationsutveckling, rekrytering och utbildning. Vi utför förstudien med hjälp av både leverantörer (såsom arkitekter, grafiska formgivare, utbildare) samt beställare av normkritisk kompetens (myndigheter och företag; både nuvarande och potentiella kunder.)

Projektets verkningsområde handlar om att synliggöra och förändra de maktobalanser som finns idag baserade på kön, sexualitet, etnicitet, klass och funktionalitet och som idag manifesteras i vår byggda miljö; på vår arbetsplats; i skolan; i sättet en reklamannons ser ut och är strukturerad.

Undersökningen grundar sig på egna upplevda problem vi inte kunnat lösa själva. Idag säger vi nej till jobb vi skulle kunna klara av om vi hade en större organisation med kompletterande kunskaper och resurser i ryggen. Vi behöver få veta hur vi bättre kan möta behovet av normkritiskt förändringsarbete inom de många områden som vi är verksamma inom och som inom de kommande åren kommer genomgå stora hållbarhetsförändringar där det normkritiska perspektivet är grundläggande faktorer.

”Ett hinder mot att normkritiska perspektiv får genomslag är att de inte inkluderas som en del i kärnverksamhetens problemformulering, vare sig den är privat eller offentlig. I stället ses det som någonting som kan väljas bort eller läggas till. Anledningen är att det saknas kompetens om perspektiven hos dem som tolkar verksamhetens målbild. Jag tror att vi skulle kunna få mycket större genomslag om vi organiserade oss och jobbade kompletterande tillsammans med andra leverantörer av normkritiska tjänster i en innovativ organisationsform”, säger Emma Lundqvist, verksamhetsledare på Amphi Produktion.

Processen för förundersökningen består av ett antal workshops med dels leverantörer (cirka 15 organisationer) och dels beställare av normkritiska tjänster (cirka 15 organisationer) där syftet är att undersöka glappen mellan efterfrågan och leveransförmåga av normkritiska tjänster och produkter och skapa en tydlig problembild av situationen. I nästa steg analyseras detta resultat med hjälp av konsulter inom affärsplanering, bolagsorganisation, hållbarhetsledning och human resources. Efter att ett antal huvudområden sorterats fram genomförs återigen workshops med leverantörer och beställare samlade med syfte att tillsammans diskutera möjliga lösningar, slutsatser, förslag och förutsättningar. Målet är en rapport till grund för skapandet av en organisatorisk innovation som möjliggör för normkritiska leverantörer att erbjuda uppdragsgivare tjänstelösningar som blir normkritiska i alla led.

Delaktiga aktörer från leveranssidan är enskilda arkitekter, RFSU, Make equal, Män för jämställdhet, Bastion Design med flera. Delaktiga aktörer från beställarsidan är bland annat Försäkringskassan, White arkitekter, Sveriges kommuner och Landsting, Statens konstråd, ESF-rådet, Stockholms stad. Inblandade konsluter är Josefin Dorkhom (vd A-direkt); Lotta Fogde (hållbarhetschef på Jernhusen); Johanna Hallin (verksamhetschef på Human Behaviour) och Anders Larsson (bolagsrevisor). Ansvarig för projektet är Emma Lundqvist, verksamhetsledare på Amphi Produktion, ett företag som jobbar med utbildning och filmproduktion utifrån normkritiska perspektiv. Amphi arbetar främst på uppdrag av ideell och offentlig sektor och utvecklar utbildningsinsatser och kreativa kunskapsmaterial med ambitionen att förmedla kunskap om samhälleliga strukturer som kan orsaka skeva maktrelationer och diskriminering. Samarbetspartner är Thérèse Kristiansson, arkitekt och konstnär, som driver Tresarch. I sin praktik jobbar hon med hur rum, stadsplanering och estetiska uttryck påverkar vårt agerande ur olika intersektionella perspektiv. Hon har mångårig erfarenhet av projekterande av praktiska projekt samt forskar och undervisar vid diverse institutioner såsom KTH; Konstfack; ArkDes.

 

 

 

 

Sida 2 av 912345...Sista »

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter