10
nov | 10:49

Nya stolen gör det mer bekvämt hos gynekologen

”Att ligga i en gynstol väcker nog inga härliga associationer hos någon, men nu är hen-stolen här; en könsneutral gynstol som ska vara bekväm att ligga i.”

Artikel från Solo, 2015-11-06

06
nov | 11:21

SvD: Könsneutrala undersökningar – i henstolen ”Kim”

Greta Edelstam har utvecklat en könsneutral undersökningsstol. Foto: Johan Adelgren

Män och kvinnor ska kunna använda samma typ av undersökningsstol för gynekologiska eller urologiska undersökningar.

– Stolen kommer att vara mjuk, uppvärmd och ha fler elektroniska funktioner som gör den mer individanpassad, säger Greta Edelstam, docent på Danderyds sjukhus och utvecklare av henstolen ”Kim”.

– Oavsett vem som ska ligga i en ställning där man exponerar sitt underliv måste ha maximal komfort.

Artikel i SvD 2015-11-06

27
okt | 13:27

Olika röster om innovationshöjd

Ett viktigt kriterium i bedömningen av ansökningarna till Mångfaldslabbet – normkritiks innovation är att projekten har innovationshöjd.

Vad är då innovationshöjd? Det räcker exempelvis inte att bara kombinera kända idéer. Det måste finnas något som är nytt.  Jan Sandred på VINNOVA har intervjuat personer och här får ni ta del av deras bilder av vad innovationshöjd kan vara.

Kristofer Steneberg

”När en innovation adderar stort värde, är banbrytande, unik och gärna har ett ’stroke of genius’. Om det dessutom finns en spännande historia att berätta om vägen dit är det ett plus.”

Kristofer Steneberg, Chefredaktör tidningen Chef

Regina Summer

”Mått på sannolikheten för att en ny idé/uppfinning ska skapa ett högt värde på en marknad.”

Regina Summer, Enhetschef Miljö Tillväxtverket

karina asa

”Innovationshöjd är graden av ”utanför lådan-tänk” som projektet resulterar i. Det kan vara ny forskning och nya lösningar eller applicerandet av gamla lärdomar på ett annorlunda sätt.”

Karin Aase, Handläggare VINNOVA

Patrik Bångerius

”Till skillnad från en innovation, som per definition måste ha bevisat sig på marknaden, så använder vi innovationshöjd oftast i faserna innan den innovativa idén når marknaden. Väldigt många uppfinningar, även patenterade sådana, har inte innovationshöjd – det är svårt att se vilket värde de skapar, om de överhuvudtaget skapar något värde.”

Patrik Bångerius, Innovationsrådgivare, Karlstad Universitet

 

14
okt | 15:35

Mångfaldslabbets metodpaket för normkritisk innovation under utveckling

När Mångfaldslabbet skulle introduceras som programområde 2014 upplevde vi att det saknades ett metodstöd för normkritisk innovation. Många organisationer som ville ge sig i kast med normkritisk innovation var antingen ovana vid att arbeta med normer i utvecklingssammanhang, till exempel med genusnormer, eller var inte vana vid innovationsarbete. Det var anledningen till projektet Genuslabbet, som syftade till att utveckla ett metodstöd. Ett första steg i Genuslabbet var att under 2014 låta fyra forskare Marcus Jahnke, Åsa Wikberg Nilsson, Mariana Alves och Karin Ehrnberger, alla med både praktisk och forskningsbaserad erfarenhet från normkritisk innovation lotsa tio organisationer genom en normkritisk innovationsprocess, och genom processen pröva olika metoder för normkritisk innovation. Under 2015 omvandlar forskarna dessa erfarenheter i ett metodpaket för normkritisk innovation.

metodkort

Metodpaketet kommer att baseras på formatet metodkort. På senare år har metodkort för innovation blivit allt populärare. De används i innovationsprocesser för att gemensamt arbeta med komplexa frågeställningar, skapa innovationsprocesser och stödja kreativitet. Att arbeta med metodkort gynnar samverkan i tvärdisciplinära grupper och kan vara ett stöd för en verksamhet att tag i en ny frågeställning. Metodkorten ser typiskt ut som en kortlek, men är oftast inte spelbaserade. Istället innehåller de kortfattad information, förslag på metoder, checklistor och olika former av inspiration. Den viktigaste fördelen med metodkort i jämförelse med en bok, manual eller internet är att de är lätta för grupper att samlas kring. De ger en snabb överblick och uppmanar till att gå från ord till handling och ”learning by doing”. Formatet uppmuntrar också till interaktion och lekfullhet, och de kan till exempel spridas ut på ett bord, sorteras och grupperas på olika sätt, ”dras”, eller sättas upp på en vägg. Metodkort ersätter inte expertkunskap, men kan bidra till en mer jämbördig och gynnsam samverkan mellan en expert och en projektgrupp.

Idag saknas det metodkort som stödjer normkritisk innovation. Det är det Mångfaldslabbets metodpaket råder bot på. Mångfaldslabbets metodpaket kommer att lanseras i början av 2016.

07
okt | 09:51

Avfallssystem som motverkar främlingsfientlighet

SP Sveriges tekniska forskningsinstitut genomförde tillsammans med Borås Energi och Miljö en studie av avfallssystemet i stadsdelen Norrby i Borås. Vad man redan visste var att många brukare utan tillgång till egen bil hade problem med borttransport av farligt och skrymmande avfall. Det diskriminerar bland annat äldre och funktionsnedsatta, men det visade sig också att systemet bidrar till främlingsfientlighet. I miljonprogramsområdet skylldes den nedskräpning som blev en konsekvens av systemets brister på människors etniska bakgrund. Genom att synliggöra hur avfallssystemet på olika sätt diskriminerar har nya möjliga lösningar kunnat skapas tillsammans med boende i Norrby, bland annat en tjänst för borttransport av farligt och skrymmande avfall och återcirkulering av till exempel möbler.

 Avfall

Förstudien genomfördes i bostadsområdet Norrby i Borås. Delar av Norrby är ett typiskt miljonprogramsområde från 60- och 70-talet medan andra delar är byggda på 50-talet. Boende i området involverades bland annat i en workshop som genomfördes på Mötesplatsen Norrby – en lokal samlingsplats som drivs av stadsdelen.

Projektet utgick ifrån hur avfallssystemet byggts som ett tekniskt system som förutsätter tillgång till bil för transport av skrymmande och farligt avfall till återvinningscentraler – bilnormen. Denna norm innebär diskriminering för till exempel äldre och funktionsnedsatta. Den motverkar omställning till ett mer hållbart och mindre bilbaserat samhälle. Men systemet diskriminerar också på andra sätt. I förstudiens undersökning av avfallssystemet i Norrby visade det sig att svårigheter att bli av med skrymmande och farligt avfall på grund av avsaknad av bil leder till att boende lämnas att komma på egna lösningar – lösningar som ofta leder till nedskräpning, bland annat på grund av begränsade möjligheter att förvara avfall i trångbodda lägenheter. Nedskräpningen leder i sin tur till fördomar mellan boende, där boende i delar av området med flera sverigefödda söker förklaringar till nedskräpning i människors kulturella och etniska bakgrund, snarare än i tekniska brister. Systemet antas vara neutralt men har alltså flera inneboende och normrelaterade problem som beror på ett bristande användarperspektiv. Målet med en fortsättning på projektet är att utmana bilnormen genom att realisera en tänkt tjänst som gynnar biloberoende och motverkar diskriminering.

”Vi utgick från att bilnormen, att dagens avfallssystem typiskt förutsätter att man har bil, och att det är problematiskt för många brukare bekräftades av studien. Men att vi också skulle se en tydlig koppling mellan bristerna i avfallssystemet, och en social fråga som främlingsfientlighet, det vill säga att vissa boende skyllde nedskräpning på andra människors etniska tillhörighet, snarare än på systemets brister, det var en överraskning. Den insikten, om kopplingen mellan det tekniska systemet och den sociala situationen i området, bär vi med oss i det fortsatta arbetet med att skapa en lösning som gynnar bilfrihet.”

  • Marcus Jahnke, forskare SP.

Innovationsprojektet har sin utgångspunkt i att dagens avfallssystem är diskriminerande. På senare år har dock insikten stärkts att det krävs integrerade lösningar, med fler samverkande aktörer, för att ta avfallssystemet till en logik som bygger på ökat återbruk och mer mångfaldiga flöden. Sådana lösningar gynnar också social omställning och skapar nya jobb (över 100 000 jobb i Sverige enligt Club of Rome rapporten 2015: The Circular Economy and Benefits for Society). Men utmaningen kräver att kommunerna blir drivande i utvecklingen. Innovationen som denna ansökan avser är en sådan kommundriven lösning, som uppstått i en lokal situation, men som också är relevant för andra städer i Sverige och utomlands. Regeringen har under våren 2015 föreslagit att ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper överförs från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen till kommunerna. Detta ger kommuner det nödvändiga utrymmet att utveckla just sådana nytänkande helhetslösningar där återvinningsstationer exempelvis kan kombineras med annan verksamhet såsom återbruk. Det är denna nya möjlighet som projektet tar sin avstamp i. Därmed handlar projektet i grunden om systeminnovation som kan komma hela samhället till godo.

Sida 5 av 9« Första...34567...Sista »

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter