27
mar | 17:31

Polisen ska bli bättre på att hitta missbrukande tjejer

Träffa rätt – jämställ narkotikaspan – normkritisk missbrukarprofilering via appar och spel. Så kallas polisens normkritiska projekt i Mångfaldslabbet. Syftet är att ta fram ett interaktivt normkritiskt it-stöd för att hitta unga kvinnor som missbrukar narkotika så att de kan erbjudas vård tidigare.

polis

Av de ungdomar som misstänks för narkotikabrott är bara 10-20 procent tjejer, enligt statistik för polisen i region Stockholm. Om man jämför detta med Stockholmsenkäten, som besvarats av ungdomar i årskurs 9 och år 2 i gymnasiet, är skillnaden mellan tjejer och killar avsevärt mindre. Samma bild finns hos Maria Ungdom, där ungdomar som har problem med alkohol eller andra droger tas om hand.

– Vi har under 2014 haft två stora ärenden där tjejer misstänks ha sålt narkotika. Då har vi utgått från att det också är tjejer som köper och det har visat sig stämma. Vi har haft tur eftersom vi stött på tjejerna innan de blivit så nedgångna – det är där vi vill komma in för att kunna slussa dem vidare till vård, säger Annika Ljung på narkotikasektionen i Stockholm city, som deltar i projektet.

De normer som utmanas förutom kön är normer kring ålder, etnicitet, neuropsykiatriska funktionshinder (t ex. ADHD) och klass.

Emma Ravald är projektledare.

 

20
mar | 13:25

SimChild: Ett normkritiskt projekt för bättre barnavårdsutredningar

Idén med det pedagogiska projektet SimChild är att med hjälp av datorbaserade simuleringar stärka blivande socionomers insikter om normers roll i barnavårdsarbetet och, därmed, stärka deras förmåga att genomföra professionella barnavårdsutredningar där barns individuella behov står i centrum.

Att stödja barn i svåra livssituationer tillhör socialtjänstens mest centrala uppgifter. Socialtjänstens barnavårdsutredningar, framhålls i flera nationella utvärderingar, har dock brustit i systematik och tillräcklig uppmärksamhet har inte ägnats utsatta barns komplexa livssituation. Ett i sammanhanget centralt hinder utgörs av invanda stereotypa normer. Flera studier visar att traditionella föreställningar om kön starkt påverkar socialarbetares bedömningar av utsatta barn och förslag om insatser; flickor skall skyddas medan pojkar sägs ha behov av gränser, struktur och tvång. Könsstereotyper av detta slag hotar professionalismen i socionomers barnavårdande arbete och gör utredare mindre lyhörda för det individuella barnets livssituation och behov. Också andra diskrimineringsgrunder kan utgöra hinder för effektiva och allsidiga barnavårdsutredningar. Effekterna av föräldrars etniska tillhörighet på bedömningar och beslut är till exempel relativt väl belysta liksom effekterna av föräldrars socio-ekonomiska utsatthet.

simchild-logo-large

Web: www.simchild.se

SimChild – ett pedagogiskt program som baseras på datorsimuleringar av barnavårdsutredningar – vill ge studenter inom grundläggande socionomutbildning möjligheter att stärka förmågan att hantera utredningar om barn under risk och öka förståelsen för de komplicerade tolkningsproblem som då ofta uppkommer. Datorsimuleringen ställer studenter inför uppgiften att göra självständiga bedömningar och ge förslag på insatser under förutsättningar som starkt påminner om de som är för handen i professionellt utredningsarbete. Därmed ges utrymme för en typ av reflektioner om den egna professionella kapaciteten som annars sällan ges i den vanliga, ofta föreläsningsbaserade socionomutbildningen.

Projektledare är Klas Borell, professor i socialt arbete och sociologi, och projektets forskningsassistent är Gunilla Egonsdotter, socionom och systemvetare. Projektet är ett samverkansprojekt med Joel Palmius, fil dr i systemvetenskap, och hans företag Data Collection AB.

 

 

17
mar | 09:55

Modeindustrin granskas i normkritiskt projekt

Förstudieprojektet Samverkansmodell för utveckling av normkritiska tjänster inom modebranschen

vinnova374

Modeindustrin är en av de mest värdedrivande industrierna och den präglar hela samhällets ideal och drömmar. Mode är samtidigt en oerhört exkluderande norm, oblygt elitistisk, ung, vit, rik, smal, vacker och funktionsfullkomlig. Projektet Samverkansmodell för utveckling av normkritiska tjänster inom modebranschen avser att utmana dessa normer för ett mer inbjudande, inkluderande och jämlikt arbetssätt där modeindustri möter civilsamhälle och daglig verksamhet för funktionsnedsatta genom att skapa förutsättningar för utveckling av nya tjänster som understödjer socialt hållbara värden.

Under förstudien kommer Göteborgs universitet att arbeta med två centrala aktörer som kommer att representera dels mode branschen och dels daglig verksamhet. Det långsiktiga målet är att skapa en samverkansmodell för hur modebranschen kan arbeta med inkluderande tjänsteinnovation som bryter och öppnar upp modenormen som i sin tur kan implementeras inom en samtida kontext där projektet skapar både ekonomiska liksom sociala värden.

Projektet är ett samarbete mellan forskarna Magdalena Petersson McIntyre, Lena Hansson (CFK, Göteborgs universitet), Marcus Jahnke (HDK, Göteborgs universitet) och Otto von Busch (Konstfack) samt Utopia – en förening som jobbar för ett kulturliv som tillhör, formas och skapas av alla.

 

13
mar | 12:52

Programkonferens för Mångfaldslabbet

Den första Programkonferensen för alla projekt som beviljats medel i Mångfaldslabbet hölls den 4 mars på VINNOVA.

Vi inledde med en presentation av Genuslabbet. Marcus Jahnke redogjorde för labbets utgångspunkter, metoder och resultat.

Genuslabbet Presentation 20150304_Marcus Jahnke

bild 4

Jonny Paulsson pratade om olika innovationsmetoder och modeller med utblick mot Danmark, Norge och England. Se länk för inspirerande tips.

http://www.nesta.org.uk/develop-your-skills

bild 2

Alla projekten presenterades och ett strukturerat mingel genomfördes för att projekten skulle få möjlighet att lära känna varandra, utbyta erfarenheter och kanske samverka inför framtiden och framtida ansökningar i Mångfaldslabbet.

bild 1

All Aboard – båtkonceptet granskat i en vetenskaplig publikation!

all aboard

I en förlöpare till Mångfaldslabbet finansierade VINNOVA projektet All Aboard. Ett projekt som syftade till att synliggöra dolda manliga normer i fritidsbåtsbranschen genom att konstruera en konceptbåt som gestaltades utifrån principer om inkludering.

I artikeln ”Queering All Aboard: Challenging the Maleness of the Leisure Boat Industry” analyserar Magdalena Petersson McIntyre projektet utifrån genus- och queerteori. Med hjälp av intervjuer med projektgruppen bakom All Aboard diskuteras de betydelser som kulturella föreställningar kring genus fick för frågor kring tillväxt, innovation och konstruktion samt den påverkan dessa föreställningar hade för den slutgiltiga produkten.

IJESB240101 PETERSSON MCINTYRE

 

08
mar | 14:21

Välkommen till bloggen Mångfaldslabbet

Välkommen till det första inlägget i bloggen Mångfaldslabbet! Vi startar den 8 mars på Internationella kvinnodagen med att informera om vår utlysning Mångfaldslabbet – normkritisk innovation. Den startade våren 2014 och har haft två ansökningsomgångar hittills. Med hjälp av bloggen vill vi förmedla våra avsikter med insatsen samt erfarenheter och inspirerande exempel.

Innovationer skapar nytta och värde, både för samhället och individer. Detsamma gäller jämställdhet och jämlikhet.

I Sverige rankas vi högt både på innovationsindex och jämställdhetsindex. Om vi kombinerar dessa både områden kan vi bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det är just detta vi vill göra genom Mångfaldslabbet.

I Mångfaldslabbet stödjer vi projekt som vill pröva/utveckla normkritiska metoder eller angreppssätt för att generera innovationer.

Vi utvecklade först Genuslabbet, en metodutvecklingsinsats med syftet att ta fram metoder för att integrera ett genusperspektiv i innovationsprocessen. Genuslabbet leddes av 4 forskare; Karin Ehrnberger, Åsa Wikberg-Nilsson, Marcus Jahnke och Mariana Alves, som coachade 6 verksamheter i deras arbete med att ta fram innovationer med metoderna.

Bild1

Ett av projekten i Genuslabbet handlade om könsskillnader avseende väntetider på akutmottagningen på Karolinska. Skillnaderna i väntetider har analyserats utifrån ett normkritiskt perspektiv och resulterat i en innovativ mottagningsguide för att bättre möta kvinnors och mäns olika behov och beteenden på akutmottagningen. Samtidigt reduceras vårdpersonalens arbetsbelastning och möjligheterna till jämställd vård och behandling ökar.

Genus05.001Genus05.030

Genuslabbet har resulterat i ett metodmaterial som är under produktion och kommer att spridas för de som vill pröva att integrera ett genus/normkritiskt perspektiv i innovationsprocessen.

Den grundläggande utgångspunkten är att ett normkritiskt perspektiv kopplat till jämställdhet/jämlikhet inbegriper en kritisk analys av rådande normer. Den kritiska analysen har utvecklats och prövats under de senare decennierna både inom ramen för genusforskningen och det mer praktiknära uppdraget om jämställdhetsintegrering. Det finns alltså idag en strukturerad och metodisk process för normkritiska analyser som kan användas för att stödja innovationsprocessen, öka innovationsförmågan och samtidigt bidra till ökad jämställdhet/jämlikhet.

Utlysningen Mångfaldslabbet – normkritisk innovation vänder sig till aktörer som är intresserade av att använda befintliga metoder, verktyg, processer eller vill pröva och utveckla metoder, verktyg och processer för normkritisk innovation. Mångfaldslabbet har under året haft två ansökningsomgångar vilka har resulterat i 42 beviljade projekt. Bland dessa har Dataspelbranschen beviljats medel för ett märkningssystem som dels gör det möjligt för kunder att hitta och premiera normkritiska spel, dels ger ett normkritiskt processtöd för spelutvecklarna.

Ett annat projekt är Träffa rätt – jämställ narkotikaspan. Normkritisk missbruksprofilering via appar och spel. Syftet med projektet är att ta fram ett interaktivt normkritiskt IT-stöd för att hitta missbruk och försäljning bland unga kvinnor. De normer som utmanas är kön, men även normer kring ålder, etnicitet, neuropsykiatriska funktionshinder (t ex. ADHD) och klass.

Nästa ansökningsomgång i Mångfaldslabbet – normkritisk innovation öppnar 7 maj.

Sida 9 av 9« Första...56789

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter