26
feb | 12:04

Framsteg inom det europeiska forskningsområdet?

26 februari,12:04 av Dan Andrée

photo (3)

Foto: Dan Andrée

Forskningsministrarna antog förra vecka rådslutsatser om det europeiska forskningsområdet (ERA) som ett svar på kommissionen s.k. framstegrapport i höstas – http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/141120.pdf

Kommissionen har pekat ut fem prioriteringar för att genomföra ERA:

Effektivare nationella forskningssystem

Konkurrens på den nationella nivån är centralt för att maximal nytta ska uppnås med offentliga medel. Forskningsmedel bör fördelas genom öppna utlysningar där ansökningarna bedöms av sakkunniga experter.

Optimalt transnationellt samarbete och konkurrens

För att hantera de stora samhällsutmaningar som EU står inför behövs gränsöverskridande forskningssamarbete och konkurrens. Gemensamma forskningsprioriteringar behöver definieras och implementeras via gemensamma, eller åtminstone synkroniserade utlysningar.

Investering och användning av forskningsinfrastruktur

Excellent forskning är beroende av forskningsinfrastruktur i världsklass.

En öppen arbetsmarknad för forskare

Forskarmobilitet bidrar till excellens, men det finns ett antal hinder för att uppnå en fungerande europeisk arbetsmarknad för forskare.

Jämställdhet

Trots strategier på nationell och europeisk nivå används inte kvinnors forskarkompetens på ett resurseffektivt sätt.

Europeiska rådet har tidigare beslutat att ERA skall vara implementerat 2014. Allmänt har detta uppfattats som ganska orealistiskt då ERA hela tiden är ett ’rörligt’ mål men kan ses som en sporre att verkligen göra framsteg.

Kommissionen kom förra hösten med den första bedömningen som var, inte överraskande, ganska kritisk. Nu har forskningsministrarna kommit överens om hur man skall gå vidare de kommande åren:

En ERA-roadmap skall tas fram till mitten av 2015 som skall underlätta och förstärka de insatser som medlemsländerna gör och skall göra. Man uppmanar också medlemsländerna att ta full hänsyn till ERA-implementeringen när nationella strategier tas fram och att detta kan inkludera nationella ERA-initiativ. Speciellt tar man upp följande bl.a. områden:

  • Öppna ansökningsomgångar med internationell ’peer review’
  • Implementering av prioriterad infrastruktur
  • ’aligning’ nationella strategier med bl.a. de som utvecklats inom ramen för JPIs (gemensamma programinitiativ)
  • Öppen rekrytering
  • Ökad mobilitet
  • Ökade insatser för jämställdhet
  • Stöd till Open Access
  • Effektivare kunskapsöverföring

Man uppmanar också kommissionen att konsultera med alla relevant intressenter och verka för att minska den administrativa bördan.

I fortsättningen skall uppföljningen av ERA ske vartannat år. Nuvarande kommission kommer att avge si slutrapport i september 2014.

Rent konkret tror jag att en stor utmaning kommande åren blir att hitta effektivare sätt att utnyttja resurserna i Europa. Kommissionen har tidigare varit fokuserad mycket på transnationella initiativ men nu skiftas detta till s.k. ’aligmnent’ d.v.s. ett slags ’smart specialisation’ på nationell nivå. Detta kan komma att ställa krav på alla aktörer från kommande propositioner, till implantering av myndigheter och sist men inte minst också utförarna själva dvs lärosäten och institut.

 Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter