Taggarkiv: EU

29
aug | 10:30

Så skall det europeiska innovationsekosystemet blomma.

innovationer

 

Hur detta skall gå till kan man få svar på i den rapport som snart kommer att publiceras: The way forward to improve people’s lives: Inspiring and Completing European Innovation Ecosystems

Under ledning av förre GD i rådssekretariatet, Klaus Gretschmann har gruppen, som tillsattes under det polska ordförandeskapet, lagt fram en rad förslag som man också hoppas kommer att tas till vara av den nya inkommande kommissionen.

Rekommendationerna är uppdelade i tre delar.

I den första delen tar man upp kriterier för att det europeiska ekosystemet skall blomma. Man behöver bl.a. en bredare syn på IPR som går utöver patentproblematiken. Man behöver få igång offentlig upphandling. Man introducerar begreppen PPPPc (public-private-people-partnerships) och BUPs (business-university-partnerships).

I den andra delen tar man upp behovet av ‘sociala innovationer’ från utgångspunkten att innovationer har både positiva och negativa sidoeffekter i samhället. Innovationer behöver komma in i utbildningsystemet på ett helt annat sätt än det är idag.

I den tredje delen tar man upp styrningen och behovet av en mer övergripande styrning och samverkan. Det europeiska forskningsområdet finns med i EUs nya traktat men innovationer är inte ’reglerat’ på samma sätt. Det behövs en tydligare roll för innovationspolicy i den nya kommissionen.

Gruppen föreslår en färdplan som skall implementeras under de närmste tre åren.

 

taggar: ,
06
aug | 13:12

Hur kan man få synergier mellan Horisont 2020 och strukturfonderna?

Rent generellt borde det vara nästintill omöjligt eftersom programmen är så olika!

Horisont 2020 beslutas på EU-nivå, projekten är till största del transnationella och urval sker på EU-nivå. När det gäller projekt finansierade av strukturfonderna gäller att programmen beslutas på nationell/regional nivå, projekten är oftast nationella och beslutas på nationell/regional nivå.

Trots dessa lite pessimistiska förutsättningar finns det ändå goda förutsättningar. Kommissionen har nyligen publicerat en ”guide” för hur synergier kan uppnås.

Kontentan är att synergier kan inte skapas i Bryssel utan måste skapas nationellt/regionalt.

Synergier kan fås bl.a. då det gäller kapacitetsuppbyggnad, inklusive forskningsinfrastruktur och särskilt det gäller demonstration och mer marknadsnära aktiviteter. Totalt räknar man med att det kommer att gå mer medel till forskning och innovation från strukturfonderna (100 miljarder €) än via Horisont 2020 (79 miljarder €).

Kommissionen erbjuder bl.a. en service till regionerna avseende Smarta Specialiseringsplattformar. Kommissionen hoppas också på att de två nätverken EEN och NCP skall kunna hjälpa till på nationell/regional nivå men något riktigt formellt uppdrag finns inte.

Jag träffade Katja Reppel på kommissionen generaldirektoratet för regional utveckling och hennes främsta råd är att man ’måste prata med varandra på nationell/regional nivå’!

Katja Reppel, biträdande enhetschef, Smart and Sustainable Growth Foto: Katja Reppel

Kommunikationen måste ske på alla nivåer enligt Katja, dels på departementsnivå mellan de olika departementen för olika policyområden, forsking/utbildning, industri, jordbruk etc samt motsvaner mellan olika ansvariga myndigheter. Till sist måste kommunikationen också fungera på lokal/regional nivå.

Kommissionen har tagit fram en lång lista med nyttiga länkar för de som vill söka vidare!

 

17
jul | 11:58

EU sportar sig ur den ekonomiska krisen

Idrotsministrana skall på initiativ av det italienska ordförandeskapet diskutera sport som drivande för innovationer och planerar rådslutsatser i november. Man hänvisar främst till lyckade satsningar vid mittuniversitetet i Sverige och deras nationella vintersportcentrum som ansens vara ’best practice’ inom området. Där lyckas man knyta ihop innovationsprojekt och/eller entreprenörskap med sport.

Man lyfter fram två områden: avancerade material samt ekonomisk tillväxt och nya jobb.

Utveckling av nya material som används i sportsektorn kan ge positiva effekter på andra områden. Metoder för att skydda varumärken har också andra tillämningar.

Sport kan bidra till ökad tillväxt och sysselsättning och är därför viktigt som en del av EU2020-startegin.

Horisont 2020 nämns som ett viktigt instrument bl.a. för att utveckla ny teknik för textilindistrin.

Hela ordförandeskapsprogrammet för den så kallade trion (Italien, Lettland, Luxemburg) finns nu tillgängligt. När det gäller forskning är Italiens prioritet att få till stånd ett särskilt program för samarbete inom medelhavsområdet.

03
jul | 13:21

Science 2.0 vad är det?

Science 2.0 handlar om den pågående utvecklingen hur forskning utförs och organiseras. Den nya digitala tekniken och användning av internet möjliggör helt nya typer av samarbeten mellan forskare som drivs av globaliseringen av forskningen samt nödvändigheten att lösa globala utmaningar. Science 2.0 omfattar hela cykeln från idé till forskingprojekt till publikation av resultat.

I kommissionen pågår stor aktivitet nu inom Science 2.0.

En öppen konsultation finns nu tillgänglig som vänder sig till enskilda personer, organisationer och offentliga institutioner. Syftet med konsultationen är att få förståelse för potentialen för Science 2.0 samt undersöka eventuellt behov av insatser/åtgärder från kommissionen. Kommissionen planerar en grönbok i ämnet.

Kommissionen nya högnivågrupp, RISE HLG, som jag tidigare rapporterat om kommer också att ta upp ämnet. Vi har delat in det i tre problemområden:

 • ”Demonstrating Value from Science 2.0”
 • ”New Opportunities from Science 2.0”
 • ”Be prepared: Education for Science 2.0”

Så kallade Policy Brief kommer att tas fram under hösten i tid innan den nya kommissionären för forskning tillträder.

16
jun | 15:34

Kommissionärens högnivågrupp träffas

Direktören Jack Metthey berättar om kommissionens förhoppningar avseende RISE, Foto: Dan Andrée

Direktören Jack Metthey berättar om kommissionens förhoppningar avseende RISE, Foto: Dan Andrée

Som tidigare meddelats har kommissionären satt upp en ny högnivågrupp – RISE HLG och den hade sitt första möte 11 juni.

Både kommissionären , Màire Geoghegan-Quinn samt generaldirektören Robert-Jan Smitts deltog i delar av mötet.

Gruppen beslutade på mötet att fokusera på fem områden:

 • Förhållandet mellan investeringar i FoI samt generering av tillväxt och nya jobb
 • Effektiviteten i FoI-policy
 • Utmaningar som vi står inför
 • Framsyn
 • Vetenskap och Innovation 2.0

Inom vart och ett av dessa områden skall gruppen ta fram s.k. Policy Brief – som skall vara konkreta råd/förslag till kommissionären.

Några Policy Brief som kommer att tas fram är:

 • Interaktionen mellan FoI, finansiella marknader och ekonomisk tillväxt,
 • Skillnader i effektivitet mellan olika FoI-interventioner: vet vi vad som fungerar och inte?
 • Forskningens värde
 • Lärdomar från smart specialisering,
 • Globaliseringen av forskningsfinansieringen,
 • Hur framsyn används i länder utanför Europa,
 • Inverkan av livsstil på samhällsutvecklingen och
 • Styrning av Science 2.0.

Jag själv kommer bl.a. vara delansvarig för Policy Brief: Forskningens värde vilket f.ö. är GD Robert Jan Smitts prioritet. Tanken är att få underlag till DG Forskning och Innovation för att motivera kommande FoI-satsningar.

Har du synpunkter på vad gruppen skall göra – kommentera gärna!

Sida 2 av 41234

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter