Taggarkiv: FP7

24
sep | 12:26

Seminarium för svenska EU-parlamentariker om EU:s satsningar på forskning och innovation

I januari 2014 startade EU:s nya forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020 som ni som läser denna blogg vet. Horisont 2020 är det viktigaste instrumentet inom ramen för tillväxtstrategin Europa 2020 som har som mål att stärka Europas kunskapsbas och konkurrenskraft. Ramprogrammet Horisont 2020 är ett utav instrumenten på EU-nivå som används för att nå dessa uppsatta mål.

Seminarium svenska EU-parlamentariker FoI. Foto: Sandra Olivera

Seminarium svenska EU-parlamentariker FoI. Foto: Sandra Olivera

För att diskutera ERA och hur Horisont 2020 kan utvecklas under programperioden bjöd VINNOVA tillsammans med Sveriges Ständiga Representation vid EU, in till ett seminarium riktat till svenska EU-parlamentariker med sakkunniga.  Frågor som intresserade EU-parlamentarikerna var bland annat; Vilka områden och satsningar står på den politiska agendan idag? Vilka frågor är på gång att föras upp? Vilken roll kan Europaparlamentet spela när det gäller uppföljning och utveckling av nuvarande programmet?

Under EU-parlamentarikernas nuvarande mandatperiod, kommer återigen Europarlamentet att spela en viktig roll när diskussionerna inför nästa programperiod drar igång. Diskussioner som kan sätta igång redan så tidigt som 2016. Men fokus just nu för parlamentarikerna är utfrågningarna av de nya kommissionärerna som startar redan på måndag nästa vecka!

21
okt | 10:40

Mötesplats Zaventem

Jan-Eric Sundgren från Volvo och Magnus Madfors från Ericsson på Zaventems flygplats. Foto: Dan Andrée

 Magnus Madfors från Ericsson och Jan-Eric Sundgren från Volvo på Zaventems flygplats. Foto: Dan Andrée

Ett bra sätt att träffa folk i Bryssel är att mingla ute på Zaventems flygplats, förr eller senare passerar alla förbi där! I förra veckan passerade Jan-Eric Sundgren och Magnus Madfors från Volvo respektive Ericsson. Jan-Eric är veteran inom EU-forskning med förslutet som rektor vid Chalmers och numera Senior Adviser to the CEO. Magnus Madfors hör till veteranerna i Bryssel och representerar ett av de få företag i Sverige som har forskningsbevakning på plats.

Om man tittar på storföretagens deltagande i FP7 så svarar Ericsson och Volvo för ungefär en tredjedel av det svenska deltagandet. Lägger man till övriga ’Volvo-företag’ och SAAB blir det över 50%. Frågan är om man kan göra något för att öka företagens deltagande i ramprogrammet?

Jan-Eric – ”Man kan ju inte tvinga in företag och speciellt storföretag avgör ju bäst själva om de skall delta eller inte men jag har känslan av att vissa storföretag som inte är med grundar sina beslut på fel premisser. Vissa företag tror att man måste lämna ut sina företagshemligheter. Andra tycker att man är bäst och inte behöver delta.”

Magnus – ”Vi deltar i EU-program för att skapa en teknologiharmonisering inför kommande standardisering för att möjliggöra nya globala standards. Vi bidrar med vårt kunnande och får del av andras. Det är ju det som samarbete handlar om”

Jan-Eric – ”Storföretag behöver nog inte hjälp direkt utan mest information så att man grundar sina beslut på rätt premisser. Jag vill också passa på och ta upp betydelsen av att SME deltar i större utsträckning – deras deltagande är viktigt för storföretagen eftersom de är underleverantörer.”

Magnus – ”SME behöver ofta såväl ekonomisk hjälp som rådgivning och där behövs mer insatser under Horisont 2020. Det är viktigt att den nationella organisationen kommer igång snabbt nu, det är inte 5 i 12 utan 20 över 12!

Ja, det var några kommentarer att ta med sig inför planeringen av insatser för att öka det svenska näringslivets deltagande!

 

17
okt | 16:35

I väntan på effekter

Flygplats vänthall Foto: Sandra Olivera

Flygplats vänthall Foto: Sandra Olivera

 

Sist jag satt och väntade på flygplatsen kom jag på mig själv att fundera på vad vi människor väntar på. Vi väntar oftast på att saker ska hända eller förväntar oss vissa resultat av våra ansträngningar. Just nu väntar en hel del människor på att den nya programperioden 2014-2020 sätter igång med allt vad den innebär, nya utlysningar och möjligheter. Men vad händer med allt som gjorts? Det som vi en dag gick och väntade på och idag redan är genomfört. Vad händer med alla FP7-projekt och resultat nu när alla pratar om Horisont 2020? Aktiviteterna inom FP7 fortsätter. Visserligen är det inga fler publiceringar av arbetsprogram och utlysningar inom FP7. Men ännu är några utlysningar öppna, projekt som är på väg att starta och en hel drös som pågår och redan avslutats (i runda slängar 20 000 projekt). Så kanske är det läge att fundera och reflektera över vad som åstadkommits? Senast 2015 ska Kommissionen ha genomfört en ex-post utvärdering av sjunde ramprogrammet. Utvärderingen kommer att ha som underlag och stödjas av tidigare uppsättningar av oberoende studier och andra utvärderingar som utförs under FP7:s livstid. För Sveriges del, publicerades 2008 en effektstudie som visar på effekterna av det svenska deltagandet i ramprogrammet från 1990 till 2008.

Visst är det bra att blicka framåt, men för den sakens skull ska vi inte glömma att lära oss av det vi redan gjort, av erfarenheter, kanske inte alltid våra egna men andras är också värdefulla.

 

26
sep | 13:32

Alla dessa konfigurationer

Arbetet i de nya programkommittéerna börjar nu ta form inför de första utlysningarna inom Horisont 2020. Från början ville kommission bara ha en kommitté för hela Horisont 2020, sedan förtydligade man det med att man skulle ha 4 konfigurationer (en horisontell och en för varje prioritet). Det tyckte medlemsländerna var alldeles för lite då ländernas insyn skulle bli alltför begränsad och många länder ville ha minst lika många som i FP7, nämligen 21. Hur blev det då? Ja, enligt det senaste kompromissförslaget blir det 16. Parallellt med detta har en liknande diskussion ägt rum om antalet NCPer och där kan det nog till slut sega sig upp till 22 ”tack” vare att Europaparlamentet fått igenom att ”Vetenskap i och för Samhället” samt ”Breddat deltagande” får egen budget.

Alla kommer väl ihåg den lilla herrn som gick till Mäster skräddaren för att få en rock men det bidde bara en tumme. Man skulle kunna säga att det blev tvärtom nu, lilla kommissionen kom till Mäster Rådet för att få en liten tumme men det bidde en stor kostym!

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter