Taggarkiv: strukturfonderna

06
aug | 13:12

Hur kan man få synergier mellan Horisont 2020 och strukturfonderna?

Rent generellt borde det vara nästintill omöjligt eftersom programmen är så olika!

Horisont 2020 beslutas på EU-nivå, projekten är till största del transnationella och urval sker på EU-nivå. När det gäller projekt finansierade av strukturfonderna gäller att programmen beslutas på nationell/regional nivå, projekten är oftast nationella och beslutas på nationell/regional nivå.

Trots dessa lite pessimistiska förutsättningar finns det ändå goda förutsättningar. Kommissionen har nyligen publicerat en ”guide” för hur synergier kan uppnås.

Kontentan är att synergier kan inte skapas i Bryssel utan måste skapas nationellt/regionalt.

Synergier kan fås bl.a. då det gäller kapacitetsuppbyggnad, inklusive forskningsinfrastruktur och särskilt det gäller demonstration och mer marknadsnära aktiviteter. Totalt räknar man med att det kommer att gå mer medel till forskning och innovation från strukturfonderna (100 miljarder €) än via Horisont 2020 (79 miljarder €).

Kommissionen erbjuder bl.a. en service till regionerna avseende Smarta Specialiseringsplattformar. Kommissionen hoppas också på att de två nätverken EEN och NCP skall kunna hjälpa till på nationell/regional nivå men något riktigt formellt uppdrag finns inte.

Jag träffade Katja Reppel på kommissionen generaldirektoratet för regional utveckling och hennes främsta råd är att man ’måste prata med varandra på nationell/regional nivå’!

Katja Reppel, biträdande enhetschef, Smart and Sustainable Growth Foto: Katja Reppel

Kommunikationen måste ske på alla nivåer enligt Katja, dels på departementsnivå mellan de olika departementen för olika policyområden, forsking/utbildning, industri, jordbruk etc samt motsvaner mellan olika ansvariga myndigheter. Till sist måste kommunikationen också fungera på lokal/regional nivå.

Kommissionen har tagit fram en lång lista med nyttiga länkar för de som vill söka vidare!

 

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter